O-net คืออะไร ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

O-net เป็นการจัดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนในหลายระดับชั้นทั่วประเทศที่หลายคนคงเคยได้ยินและคุ้นหูกันเป็นอย่างดี แต่ก็มีหลายคนที่ยังคงสับสนไม่น้อยเกี่ยวกับการสอบ O-net ว่าแท้จริงแล้ว O-net คืออะไร ทำไมต้องสอบ สอบอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับ Admissions อย่างไร…?

————– advertisements ————–

O-net คืออะไร….?
O-net ย่อมาจาก Ordinary National Education คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่จัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นการจัดสอบของทางรัฐบาลที่จะจัดสอบสำหรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นป.3 ป.6 ม.3 และม.6 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ ทั้งยังใช้เป็นการสอบที่สามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่ออีกด้วย โดยจะจัดสอบใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกัน คือ
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปะ

ซึ่งลักษณะของข้อสอบนั้นจะมีทั้งแบบปรนัยและแบบอัตนัยด้วยกันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิชานั้นๆ

O-net

O-net เกี่ยวอะไรกับการ Admissions…?
คะแนนสอบ O-net ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ในการเข้าศึกษาต่อ เพราะเป็นคะแนนที่บ่งบอกถึงความรู้ทางวิชาการขั้นพื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ จึงจำเป็นต้องใช้ยื่นเป็นหลักฐานในการรับตรง และในการ Admissions นั่นเอง

ดังนั้น O-net จึงเป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนทั่วประเทศใน 8 สาระการเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้น รวมทั้งใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่อไป

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top