เศรษฐกิจ

ดัชนี sSET คืออะไร มีหุ้นตัวไหนบ้าง

ดัชนี sSET คือ ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ ... Read More »

ดัชนี SETTHSI คืออะไร มีหุ้นตัวไหนบ้าง

ดัชนี SETTHSI คือดัชนีอีกตัวหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รวบรวมหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) มาไว้ในดัชนีเดียวกัน ซึ่งหุ้นยั่งยืนในที่นี้ หมายถึง หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สั ... Read More »

ดัชนี SETCLMV คืออะไร มีหุ้นตัวไหนบ้าง

ดัชนี SETCLMV หรือ ดัชนี SET CLMV Exposure คือดัชนีตัวใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีรายได้มาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา (C, Cambodia) ลาว (L, Laos) เมียนมาร์ (M, Myanmar) และเวียด ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TTW

อักษรย่อหุ้น : TTW ชื่อบริษัท : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 3,990,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 3,990,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 22 พ.ค. 2551 รายได้ : 5,787 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น WHA

อักษรย่อหุ้น : WHA ชื่อบริษัท : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 1,433,426,716.90 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 14,334,267,169 หุ้น ราคาพาร์ : 0.10 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 8 พ.ย. 2555 ร ... Read More »

รายละเอียดหุ้น UV

อักษรย่อหุ้น : UV ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนจดทะเบียน : 1,911,926,537.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,911,926,537 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 9 ธ.ค. 2531 รายได้ : 18,176. ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TPIPP

อักษรย่อหุ้น : TPIPP ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค ทุนจดทะเบียน : 8,400,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 8,400,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 5 เม.ย. 2560 รา ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TPIPL

อักษรย่อหุ้น : TPIPL ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน : 20,190,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 20,190,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 1.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 20 พ.ย. 2533 รายได้ : 31,015.4 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TKN

อักษรย่อหุ้น : TKN ชื่อบริษัท : บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม ทุนจดทะเบียน : 345,000,000.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 1,380,000,000 หุ้น ราคาพาร์ : 0.25 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 3 ธ.ค. 255 ... Read More »

รายละเอียดหุ้น TISCO

อักษรย่อหุ้น : TISCO ชื่อบริษัท : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร ทุนจดทะเบียน : 8,006,456,240.00 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน : 800,645,624 หุ้น ราคาพาร์ : 10.00 บาท วันที่เข้าซื้อขายวันแรก : 15 ม.ค. 2552 รายได้ : 24,256.64 ... Read More »

advertisements
Scroll To Top