สาระน่ารู้รอบโลก

รายชื่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN Secretary-General) เป็นตำแหน่งของหัวหน้าสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 เสาหลักของสหประชาชาติ (United Nations) โดยตามกฎบัตรสหประชาชาติ การแต่งตั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะต้องได้รับฉันทามติจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชา ... Read More »

หน่วยงานย่อยขององค์การสหประชาชาติมีกี่แห่ง อะไรบ้าง

หน่วยงานย่อขององค์การสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยจำนวน 19 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 1. องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ชื่อภาษาอังกฤษ : Food and Agriculture Organization สำนักงานใหญ่ : กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปีที่ก่อตั้ง : 1945 อักษรย่อ ... Read More »

องค์การสหประชาชาติ (UN) มีสมาชิกกี่ประเทศ

สมาชิกองค์การสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1945 (ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) โดยมีจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือในกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการทางสังคม ... Read More »

ประเทศเคนยา เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศเคนยา

ประเทศเคนยา ข้อมูลของประเทศเคนยา ข้อมูลทั่วไปของประเทศเคนยา ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐเคนยา ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Kenya ที่ตั้ง : ทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออก 1°16′S 36°48′E เมืองหลวง : กรุงไนโรบี (Nairobi) ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษและภาษาสวาฮีลี (Swa ... Read More »

ประเทศอียิปต์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอียิปต์

ประเทศอียิปต์ ข้อมูลของประเทศอียิปต์ ข้อมูลทั่วไปของประเทศอียิปต์ ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ชื่อภาษาอังกฤษ : The Arab Republic of Egypt ที่ตั้ง : ทวีปแอฟริกา ตอนเหนือ 30°2′N 31°13′E เมืองหลวง : กรุงไคโร (Cairo) ภาษาราชการ : ภาษาอาหรับ สกุ ... Read More »

ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลของประเทศฟิลิปปินส์ ข้อมูลทั่วไปของประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of the Philippines ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila) ภาษาราชการ : ภ ... Read More »

ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลทั่วไปของประเทศอินโดนีเซีย ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Indonesia ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta) ภาษาราชการ : ภาษา ... Read More »

ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลของประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลทั่วไปของประเทศสิงคโปร์ ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of Singapor ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง (E ... Read More »

ประเทศบรูไน เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน ข้อมูลของประเทศบรูไน ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไน ชื่อภาษาไทย : เนการาบรูไนดารุสซาลาม ชื่อภาษาอังกฤษ : Negara Brunei Darussalam ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ภาษารา ... Read More »

ประเทศพม่า เมืองหลวง ภาษา สกุลเงิน ขนาด รหัสโทรศัพท์ และจำนวนประชากร

ประเทศพม่า

ประเทศพม่า ข้อมูลของประเทศพม่า ข้อมูลทั่วไปของประเทศพม่า ชื่อภาษาไทย : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ชื่อภาษาอังกฤษ : Republic of the Union of Myanmar ที่ตั้ง : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมืองหลวง : เนปยีดอ (Naypyidaw) ภาษาราชการ : ภาษาพม่า ... Read More »

advertisements
Scroll To Top