MOU ย่อมาจากอะไร MOU คืออะไร

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือ บันทึกความเข้าใจ

MOU คือ เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้ โดยถ้าเป็น MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ อาจจะถือว่าเป็นสนธิสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย (ถ้าเข้าเงื่อไขอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969)

หมายเหตุ MOU จะมีผลบังคับใช้ก้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารนั้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top