HR คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

HR นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resource หรือ Human Resource Management ซึ่งก็คืองานของฝ่ายบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการใช้กลยุทธ์วางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับทุกๆ ฝ่ายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานในธุรกิจใดๆ ก็ตาม ทั้งต่อการทำงานเป็นหมู่คณะและการทำงานคนเดียว และต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารองค์กรต่างๆ นั้น จำเป็นต้องคัดเลือกและเฟ้นหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายบุคคลให้ดีพร้อม เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น

————– advertisements ————–

คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีมีอะไรบ้าง?
– ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
– ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
– มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ
– ต้องมีความรอบรู้พอสมควร เนื่องจากต้องคอยตอบคำถามพนักงานและทุกๆ ฝ่ายในองค์กร
– ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ
– ต้องช่างสังเกต คอยติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ตลอดจนคนในองค์กรด้วย
– ต้องมีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ

HR

ลักษณะงานของ HR

หน้าที่ของการทำงานในตำแหน่ง HR มีอะไรบ้าง?
– ต้องรู้จักการกำหนดกลยุทธ์หรือหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
– ต้องคอยวางแผนในด้านการรับสมัครพนักงานที่ดีและมีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานในองค์กรนั้นๆ ได้
– ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ
– ต้องคอยประเมินผลในการปฏิบัติงานต่างๆ ของบุคคลภายในองค์กรนั้นๆ
– ต้องสามารถดำเนินการจัดการวางแผนในเรื่องระเบียบวินัยของการทำงานต่างๆ ได้
– ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานต่างๆ ได้
– ต้องคอยส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และรับผิดชอบเรื่องระบบข้อมูล การตรวจสอบ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ดี

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการทำงานในตำแหน่ง HR ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งสำคัญอย่างมากตำแหน่งหนึ่งเลยทีเดียว เพราะหากขาดตำแหน่งนี้ไป ก็จะทำให้การทำงานของบริษัทหรือองค์กรเกิดการติดขัด และไม่สามารถเฟ้นหาบุคคลหรือพนักงานดีๆ เก่งๆ เข้ามาทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top