คำว่า “นิสิต” ใช้เรียกนักศึกษามหาวิทยาลัยใดบ้าง?

คำถาม…

“นิสิต” ใช้เรียกนักศึกษามหาวิทยาลัยใดบ้าง?

เฉลย…

มหาวิทยาลัยที่เรียกนักศึกษาของตนเองว่านิสิตมีดังต่อไปนี้…
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. มหาวิทยาลัยทักษิณ
8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า นิสิต มาแล้ว และก็มีหลายคนที่งงว่าคำว่านิสิตคืออะไร ต่างจากนักศึกษาอย่างไร ทำไมบางมหาวิทยาลัยเรียกเรียกนักศึกษาของตนเองว่านิสิต วันนี้เราจะมาเฉลยปัญหาข้อนี้กัน…

คำว่า นิสิต แปลว่า ผู้อยู่อาศัย ซึ่งหมายถึงนักศึกษาที่มาเรียนและอยู่อาศัย (มีหอพัก) ในมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการเดินทางในสมัยก่อนนั้นไม่สะดวกสบายเมือนทุกวันนี้ ทำให้นักศึกษาต้องพักอาศัยในมหาวิทยาลัย ต่อมามีการเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิด (เหมือนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหมือนในปัจจุบัน) มีลักษณะการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา นักศึกษาไม่ได้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงทรงให้ใช้คำว่า นักศึกษา แทน ซึ่งสื่อความหมายได้ตรงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากกว่าแทน

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งจะไม่มีหอพักให้นักศึกษาพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ก็ยังใช้คำว่านิสิตแทนคำว่านักศึกษาอยู่

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top