TM ย่อมาจากอะไร

TM ย่อมาจาก Trade Mark หรือเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้านั้นเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผู้คิดค้น จัดทำ หรือผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายนั้นเป็นรายแรก และเมื่อมีการเขียนถึงสินค้าหรือยี่ห้อสินค้านั้น ก็มักจะใส่เครื่องหมายกการค้าหรือ TM ต่อท้ายไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าชื่อนี้ได้รับการจดทะเบียนและได้รับการคุ้มครอง ผู้อื่นไม่สามารถนำชื่อนี้ไปใช้กับสินค้าของตนได้อีก ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นคำว่า iPhone™ นั่นแสดงว่าชื่อ iPhone ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองแล้ว มีเจ้าของแล้ว ผู้อื่นจะใช้คำว่า iPhone ในสินค้าของตนไม่ได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top