Tag Archives: gmo

GMO คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ข้อเสียของ GMO มีอะไรบ้าง

จีเอ็มโอ (GMO) หรือในชื่อเต็มว่า Genetically Modified Organisms นั้น คือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช, สัตว์, จุลินทรีย์ หรือแบคทีเรีย ซึ่งถูกนำมาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม หรือการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งหลายๆ คนก็คงได้ยินเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรม หรือ GMO นี้กันมาบ้างพอสมควร ———— ... Read More »

GMO ย่อมาจากอะไร คืออะไร

GMO ย่อมาจาก Genetically Modified Organism หมายถึง พืชหรือสัตว์ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม GMO หรือ GMOs คือ กระบวนการตัดแต่งพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เช่น พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชิวิตขนาดเล็กอื่นๆ โดยกระบวนการที่เรียกว่า พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) พันธุวิศวกรรมเพื่อสร้างพืชและสัตว์ GMOs ... Read More »

advertisements
Scroll To Top