Tag Archives: แหล่งท่องเที่ยว

ที่เที่ยวมหาสารคาม แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

ที่เที่ยวมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของภาคและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสานด้วย มหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดกลาง มีเนื้อที่ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 955,600 คน มหาสารคามเป็นเมืองเก่าแก่ เดิมชื่อว่าเมืองจำปาศรี ที่เที่ยวมหาสารคามจึงเน้น ... Read More »

ที่เที่ยวเลย แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ที่เที่ยวเลย

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดกับ สปป.ลาว เลยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ 11,425 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 632,000 คน นอกเหนือไปจากแหล่งอารยธรรมโบราณ จังหวัดเลยยังเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย… —R ... Read More »

ที่เที่ยวสิงห์บุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

ที่เที่ยวสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของไทย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิงห์บุรีเป็นจังหวัดขนาดเล็กและมีประชากรไม่มาก กล่าวคือ มีเนื้อที่ 822 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 213,000 คน เนื่องจากเป็นเมืองเก่า ไม่มีภูเขาหรือป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เที ... Read More »

ที่เที่ยวอุตรดิตถ์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าที่มีอดีตอันยาวนาน อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ที่เที่ยวอุตรดิตถ์จึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือเชิงนิเวศน์และที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดขนา ... Read More »

ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้ของไทย เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของภาคใต้และของประเทศไทย สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีเนื้อที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,300,000 คน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวมากมายและหลากหลายมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง ที่เที่ยวสุราษฎร ... Read More »

ที่เที่ยวหนองคาย แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย

ที่เที่ยวหนองคาย

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานตอนบนของไทย อยู่ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว หนองคายเป็นจังหวัดขนาดค่อนข้างเล็กแต่มีประชากรหนาแน่น มีเนื้อที่ 3,027 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 515,000 คน จังหวัดหนองคายได้ชื่อว่าเป็นพัทยาแห่งอีสานเหนือ เนื่องมีชายหาดของแม่น้ำโขงที่สวยงามเหมือนชาย ... Read More »

ที่เที่ยวเพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ที่เที่ยวเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีพื้นที่ 6,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 470,000 คน เพชรบุรีเป็นเมืองโบราณ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เดิมชื่อว่า ศรีชัยวัชรปุระ ประกอบกับมีพื้นที่ด้านหนึ่งเป็นเป็นเทือกเขาสูง ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่ม ด้านหนึ่งติดทะเล ที่เที่ย ... Read More »

ที่เที่ยวสุพรรณบุรี แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่เที่ยวสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางของไทย สุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา ดังนั้นจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานมากมาย ที่เที่ยวสุพรรณบุรีที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันก็คือ บึงฉวาก ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ มีปลาชนิดต่างๆให้ดูมากมาย จังหวัดสุพรรณบุรีเป ... Read More »

ที่เที่ยวระยอง แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ที่เที่ยวระยอง

จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก มีที่เที่ยวทางทะเลมากมาย จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดของประเทศ เนื่องจากระยองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศนั่นเอง ระยองเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเนื้ ... Read More »

ที่เที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือตอนบน เคยเป็นเมืองหลักของอาณาจักรล้านนา และภายหลังได้รวมหัวเมืองต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายด้วย เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองเทิง เป็นต้น เชียงรายเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีขนาดเนื้อที่ราว 11,000 ตารางก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top