Tag Archives: เมืองหลวง

เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์

สารบัญ/หมวดหมู่ : เมืองหลวงลาว เมืองหลวงลาว – กรุงเวียงจันทน์ ประวัติของเมืองหลวงลาว ลักษณะทั่วไปของเวียงจันทน์ แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจในเวียงจันทน์ ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push( ... Read More »

เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ 10 เมือง พร้อมรูปสวยๆ

เมืองหลวงอาเซียน

อาเซียน หรือ ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations – สมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) คือการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 10 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศมา ... Read More »

เมืองหลวงประเทศต่างๆทั่วโลก

เมืองหลวง

เมืองหลวง (Capital City) คือเมืองเอก เมืองหลัก หรือเมืองที่สำคัญที่สุดของประเทศนั้นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วเมืองหลวงของทุกประเทศจะเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆของประเทศ ทั้งศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเงินและการธนาคาร หน่วยงานราชการที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งงานที่สำคัญของทุกประเทศ วันนี้เราได้ร ... Read More »

advertisements
Scroll To Top