Tag Archives: อาเซียน

ภาษาอาเซียน แต่ละประเทศใช้ภาษาอะไรบ้าง

ภาษาอาเซียน

ภาษาอาเซียน ที่ใช้เป็นภาษากลางในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (กฎบัตรอาเซียน ข้อ 34) โดยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดทำรายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุมตลอดจนการจัดทำคำแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซียน ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นสมาคมอาเซียนไ ... Read More »

เพลงอาเซียน เพลงวิถีอาเซียน เนื้อเพลง ความหมาย ฟังเพลงประจำอาเซียน

เพลงอาเซียน

เพลงอาเซียน คือ เพลงวิถีอาเซียน (ASEAN Way) เพลงอาเซียน เพลงอาเซียนร่วมใจ เนื้อเพลง ความหมาย ฟังเพลงประจำอาเซียน ฟังเพลงวิถีอาเซียน  เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart. ASEAN we are bonded as one. Look’in out to the world. For peace our goa ... Read More »

อาเซียน คืออะไร

อาเซียนคืออะไร

อาเซียน คือ การรวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวมตัวกันในชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) โดยใช้ชื่อย่อว่า ASEAN อ่านออกเสียงภาษาไทยว่า อาเซียน โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มอาเซีย ... Read More »

สกุลเงินอาเซียน 10 ประเทศ มีสกุลเงินอะไรกันบ้าง พร้อมรูปธนบัตรสวยๆ

สกุลเงินอาเซียน

สกุลเงินอาเซียน อาเซียนของเรายังไม่ได้มีการกำหนดสกุลเงินกลาง ซึ่งจะสามารถใช้กันได้ทั้งอาเซียน 10 ประเทศ โดยแต่ละประเทศยังจะใช้สกุลเงินของตนเองต่อไป ซึ่งเมื่อเดินทางข้ามประเทศจะต้องใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้นๆ ยกเว้นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน ที่จะสามารถใช้สกุลเงินได้ทั้งสองสกุลในพื้นที่ชายแ ... Read More »

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน มีใครกันบ้าง…

สารบัญ/หมวดหมู่ : ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศอาเซียน อาเซียน 10 ประเทศ 10 ประเทศอาเซียน เกร็ดความรู้น่าสนใจ ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ประเทศอาเซียน อาเซียน (ASEAN, Assoc ... Read More »

เลขาธิการอาเซียน มีหน้าที่อะไร รายชื่อเลขาธิการอาเซียนทั้งหมด

สารบัญ/หมวดหมู่ : เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียนคือใคร หน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน หลักการคัดเลือกเลขาธิการอาเซียน วาระการดำรงตำแหน่ง เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน รายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ————– advertisements ————– ... Read More »

3 เสาหลักอาเซียน คืออะไร มีอะไรบ้าง

3 เสาหลักอาเซียน

3 เสาหลักอาเซียน คือ 3 ความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเป็นหนึ่งเดียว มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในทุกๆด้านกับภูมิภาคอื่นๆได้ ————– advertisements ————– (adsbygoogle ... Read More »

อาเซียน+3 คืออะไร มีประเทศอะไรบ้าง

อาเซียน+3

สารบัญ/หมวดหมู่ : อาเซียน+3 อาเซียน+3 คืออะไร รายละเอียดของอาเซียน+3 เป้าหมายของการจัดตั้งอาเซียน+3 ประชาคมเอเชียตะวันออก ข้อริเริ่มเชียงใหม่ของกลุ่มอาเซียน+3 ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). ... Read More »

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

ASEAN หรือ The Association of Southeast Asian Nations : สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศคือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสัตว์ประจำชาติทุกประเทศเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยมี สัตว์ประจำชาติอ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top