Tag Archives: สัตว์

เขตอภัยทาน หมายถึงอะไร

เขตอภัยทาน หมายถึง เขตที่ปลอดจากการทำร้ายหรือทำลายชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ บางท่านให้ความหมายไว้ว่า เขตอภัยทายหมายถึง บริเวณการให้ชีวิต การให้อภัยเป็นทาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เขตของการการยกโทษ แสดงอโหสิกรรมต่อกัน ————– advertisements ———R ... Read More »

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีอิสระ และสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนของมนุษย์ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้การประก ... Read More »

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พื้นที่ที่ หรือ เขตพื้นที่ที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่นั้นๆ จะได้มีโอกาสเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติไดอย่างเสรี ไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนมีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่น ๆ ที่อยู่ใกล ... Read More »

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

ASEAN หรือ The Association of Southeast Asian Nations : สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศคือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีสัตว์ประจำชาติทุกประเทศเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยมี สัตว์ประจำชาติอ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top