Tag Archives: มติ

ฉันทามติ หมายถึงอะไร

ฉันทามติ หมายถึง ความเห็นพร้อง ฉันทามติ หรือ ฉันทานุมัติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Consensus ซึ่งหมายถึง มีความรู้สึกร่วมกัน เห็นด้วย เห็นพร้องกันอย่างเอกฉันท์ มีข้อตกลงหรือผลสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยส่วนมากแล้ว การจะเดินทางไปสู่ฉันทามติได้นั้น มักผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ 1. ถกอภิปราย 2. แจกแจง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top