Tag Archives: พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คืออะไร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกตราขึ้นตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ โดยตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ต่างกับกฏหมายทั่วไปตรงที่ กฏหมายทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง และอื่น ๆ ที่จะถูกตราขึ้นเพ ... Read More »

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560 โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2560 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งท ... Read More »

พระราชบัญญัติ คืออะไร

พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ————– advertisements ————&# ... Read More »

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นปีที่ ๑๖ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ... Read More »

advertisements
Scroll To Top