Tag Archives: พระมหากษัตริย์

พระราชประวัติ พ่อขุนบานเมือง

พ่อขุนบานเมือง

พระราชประวัติ พ่อขุนบานเมือง พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระนามลำลอง / พระนามอื่น ขุนปาลราช อาณาจักร/ราชวงศ์ สุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง พระราชสมภพ ไม่ปรากฏ พระราชบิดา พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระราชมารดา พระนางเสือง พระมเหสี ไม่ปรากฏ พระราชโอรส/ธิดา พระยางั่วนำถุม เสด็จข ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระราเมศวร

สมเด็จพระราเมศวร

สมเด็จพระราเมศวร พระราชประวัติ สมเด็จพระราเมศวร พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์อู่ทอง พระนามลำลอง / พระนามอื่น – อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์อู่ทอง พระราชสมภพ พ.ศ. 1882 พระราชบิดา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) พระราชม ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา พระราชสมภพ พ.ศ. 1857 พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักรพรรดิศรราชาธิราช สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสุนทรบรมจ ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระอินทราชา

สมเด็จพระอินทราชา

พระราชประวัติ สมเด็จพระอินทราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 3 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระนามลำลอง / พระนามอื่น เจ้านครอินทร์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทราธิราช สมเด็จพระนครินทราธิราช อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระราชสมภพ พ.ศ. 1902 พระราชบิดา ไ ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ารามราชา

สมเด็จพระเจ้ารามราชา

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ารามราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์อู่ทอง พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพญารามเจ้า สมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์อู่ทอง พระราชสมภพ พ.ศ. 1917 พระราชบิดา สมเด็จพระราเมศวร พระราชมารดา ไม่ ... Read More »

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าทองลัน

สมเด็จพระเจ้าทองลัน

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าทองลัน พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งกรุงศีอยุธยา และลำดับที่ 2 ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ และพระมหากษัตริย์ที่ครองราชเพียง 7 วัน สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทย พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระเจ้าทองจันทร์ สมเด็จพระเจ้าทองลั่น สมเด็จพระเจ้าทองจัน สมเด็จพระเจ้าทองลันทร์ ... Read More »

พระราชประวัติ ขุนหลวงพะงั่ว

ขุนหลวงพะงั่ว

พระราชประวัติ ขุนหลวงพะงั่ว (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1) พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 3 แห่งกรุงศรีอยุธยา และลำดับที่ 1 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระนามลำลอง / พระนามอื่น สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 อาณาจักร/ราชวงศ์ อาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระราชสมภพ ไม่ปรากฏหลักฐาน พระราชบิดา ไม่ปรากฏพระนาม ... Read More »

วัดหลวง คืออะไร

วัดหลวง คือ วัดที่สร้างโดยพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ รวมถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นวัดหลวงด้วย โดยที่วัดหลวงมักถูกเรียกเป็นคำอย่างเป็นทางการว่า พระอารามหลวง แต่เดิมนั้นวัดหลวงจะมีเพียงแค่วัดที่พระมหากษัตริย์ ส ... Read More »

พระราชปรารภ คืออะไร

พระราชปรารภ แปลว่า พูดเปรย พูดถึง พระราชปรารภ คือคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึงการพูดเปรย หรือพูดถึง โดยอาจจะเป็นคำพูดเปรยถึงปัญหาต่าง ๆ ด้วยความห่วงใย ซึ่งถ้อยคำนั้น ๆ อาจเป็นเป็นคำขวัญ คติเตือนใจก็ได้ พระราชปรารภนี้อาจจะเปรยกับพระองค์เองโดยไม่มีผู้ฟังก็ได้ หรือจะมีก็ได้เช่นกัน ตั ... Read More »

พระราชลัญจกร คืออะไร

พระราชลัญจกร แปลว่า ตราหรือสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระราชลัญจกร คือ ตราหรือสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน โดยพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนั้น มีพระราชลัญจกรแตกต่างกันออกไปตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 พระ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top