Tag Archives: ประเทศ

ประเทศกำลังพัฒนา คืออะไร

ประเทศกำลังพัฒนา คือ กลุ่มประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การพัฒนาที่ว่านี้ เช่น การพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข ระบบเศรษกิจและการเงินการคลัง การจ้างงาน การคมนาคมและการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประเทศกำลังพัฒนานี้ ถือว่ากำ ... Read More »

ประเทศพัฒนาแล้ว คืออะไร

ประเทศพัฒนาแล้ว คือ ประเทศที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม จนประชาชนในชาติมีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่การพัฒนานี้ได้แก่ การพัฒนาทางการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการมีงานทำของประชาชน มีระบบภาษีที่เป็นธรรมและเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ... Read More »

ทวิภาคี แปลว่าอะไร

ทวิภาคี แปลว่า สองฝ่าย คำว่า ทวิภาคี เป็นภาษาที่เป็นทางการ มักพบเห็นในเอกสารราชการ หรือ ในแถลงการณ์ อันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือการทำข้อตกลงที่สำคัญ ของหน่วยงานขนาดใหญ่ หน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ ตัวอย่างเช่น – การเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยและจีนเรื่องการลดกำแพงภา ... Read More »

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน มีใครกันบ้าง…

สารบัญ/หมวดหมู่ : ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศอาเซียน อาเซียน 10 ประเทศ 10 ประเทศอาเซียน เกร็ดความรู้น่าสนใจ ————– advertisements ————– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ประเทศอาเซียน อาเซียน (ASEAN, Assoc ... Read More »

advertisements
Scroll To Top