Tag Archives: ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น สาระน่ารู้ของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น ชื่อภาษาไทย : ประเทศญี่ปุ่น ชื่อภาษาอังกฤษ : Japan เมืองหลวง : โตเกียว (Tokyo) ภาษาราชการ : ภาษาญี่ปุ่น สกุลเงิน : เยน (YEN, ¥) พื้นที่ : 145,925 ตารางไมล์ (377,944 ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร : 127 ล้านคน การปกครอง : ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข Tim ... Read More »

advertisements
Scroll To Top