Tag Archives: นายก

รายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย

รายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมดของไทย

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติร์ทรงเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของอำนาจอธิปไตยของไทย นอกเหนือไปจากอำนาจนิติบัญญัติ (ของรัฐสภา) และอำนาจตุลาการ (ของศาล) ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top