Tag Archives: ตากระตุก

ตากระตุก เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

ตากระตุก

ตากระตุก (Eyelid Twitch) คืออาการกระตุกเบา ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณเปลือกตา โดยมักจะเกิดที่เปลือกตาบนมากกว่าเปลือกตาล่าง ส่วนมากแล้วการกระตุกนั้นจะเกิดเพียงเบา ๆ พอที่จะรู้สึกได้ แต่บางรายเกิดอาการกระตุกมากจนไม่สามารถปิดเปลือกได้ ซึ่งถ้าปิดเปลือกตาไม่ได้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจจะเกิดความผิดปกติที่รุ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top