Tag Archives: ตัวย่อ คำย่อ

ปวช. ย่อมาจากอะไร

ปวช. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปวช. คือวุฒิระดับกับผู้สำเร็จมัธยมปลาย หรื ม.6 แต่เป็นสายอาชีพ โดยที่ผู้จะได้รับวุฒิ ปวช. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ม.3 แล้วมาศึกษาต่อสายอาชีพอีก 3 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สามารถศึกษาต่อให้สูงขึ้นได้ โดยสามารถศึกษา ... Read More »

ปวส. ย่อมาจากอะไร

ปวส. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา ปวส. คือวุฒิระดับอนุปริญญาชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับวุฒิ ปวท. โดยที่ผู้จะได้รับวุฒิ ปวส. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แล้วมาศึกษาต่อในระดับ ปวส.อีก 2 ปี (ในบางสาขาวิชาพบว่า มีการรับผู้จบการศึกษาระดับ ม.6 มาศึกษาต่ ... Read More »

ปวท. ย่อมาจากอะไร

ปวท. ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวท.นั้น เป็นวุฒิการศึกษาในระดับอนุปริญญา โดยที่ผู้ที่จะได้รับวุฒิ ปวท.จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ม.6) แล้วมาศึกษาต่อในสายอาชีพอีก 2 ปี ซึ่งคุณวุฒินี้เทียบเท่ากับวุฒิ ปวส. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั่นเอง ผู้ที่ได้รั ... Read More »

ผญบ. ย่อมาจากอะไร

ผญบ. ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน คือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (ไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น) ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นกฎหมายแม่บทของการปกครองท้องที่ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้า ... Read More »

BTW ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร ใช้เมื่อไหร่

BTW ย่อมาจาก By the way หมายถึง อย่างไรก็ตาม คำว่า BTW หรือ By the way นั้น แท้จริงแล้วเป็นคำที่ไม่มีความ แต่นิยมใช้ในการเปลี่ยนเรื่องสนทนา เช่น คนสองคนกำลังคุยกันเรื่องงาน แต่แล้วจู่ๆคนหนึ่งก็ต้องการเปลี่ยนเรื่องเป็นร้านอาหารสำหรับกลางวันนี้ ก็จะใช้คำว่า By the way ในการเปลี่ยนเรื่อง เช่น BTW, whe ... Read More »

ป.ล. ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ป.ล. ย่อมาจาก ปัจฉิมลิขิต หมายถึง ข้อความสุดท้าย หรือ ข้อความที่เพิ่มเติมเข้าไปภายหลัง ความหมายของ ป.ล. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคือ ปัจฉิมลิขิต [ปัดฉิม-] น. ”เขียนภายหลัง” คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว, ใช้อักษรย่อว่า ป.ล. ป.ล. หรือ P.S. (Post Script) ในภาษาอ ... Read More »

ASAP ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

ASAP ย่อมาจาก As soon as possible หมายถึง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ASAP หรือ asap (เอ เอส เอ พี) นิยมใช้เป็นคำย่อเมื่อต้องการเน้นย้ำว่าต้องการ ต้องการให้ทำ ต้องการข้อมูล หรือต้องการอะไรก็แล้วแต่โดยด่วนที่สุด ตัวอย่างการใช้ ASAP เช่น – Call me back ASAP = โทรกลับหาผมด้วย ด่วนที่สุดเท่าที่จ ... Read More »

FYI ย่อมาจากอะไร

FYI ย่อมาจาก For Your Information FYI หรือ fyi นิยมใช้ในการส่งจดหมาย เอกสารต่างๆและอีเมล์ไปยังคนที่เราต้องการให้รับทราบข้อมูลหรือข้อความด้วย โดยระบุในจดหมายหรืออีเมล์เพียงว่า FYI เท่านั้น ทางผู้รับก็จะรู้ทันทีว่าผู้ส่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับได้รับทราบข้อมูลนั้น ส่วนผู้รับจะตอบกลับหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ ... Read More »

ก.ตร. ย่อมาจากอะไร

ก.ตร. ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ขยายความ ก.ตร. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ และจัดระบบราชการตำรวจรวมตลอดทั้งการอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ ในการนี้หาก ก.ต.ช.ได้กำหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไว้เป็นการทั่วไป การกำหนดในเรื่องดังกล่าวของ ... Read More »

จขกท ย่อมาจากอะไร

จขกท ย่อมาจาก เจ้าของกระทู้ ขยายความ ตัวย่อ จขกท นิยมใช้ใช้ในการคุยหรือสนทนาผ่านเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนา เวลาจะอ้างถึงผู้ที่เป็นคนตั้งกระทู้ ซึ่งหาคำเฉพาะมาใช้ได้ยาก จึงได้มีคนคิดคำย่อขึ้นมาใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ เรียกว่า จขกท หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นคนใช้คำนี้เป็นคนแรก …พบกับ ตัวย่อ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top