Tag Archives: ข้อตกลง

ฉันทามติ หมายถึงอะไร

ฉันทามติ หมายถึง ความเห็นพร้อง ฉันทามติ หรือ ฉันทานุมัติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Consensus ซึ่งหมายถึง มีความรู้สึกร่วมกัน เห็นด้วย เห็นพร้องกันอย่างเอกฉันท์ มีข้อตกลงหรือผลสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยส่วนมากแล้ว การจะเดินทางไปสู่ฉันทามติได้นั้น มักผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ 1. ถกอภิปราย 2. แจกแจง ... Read More »

ทวิภาคี แปลว่าอะไร

ทวิภาคี แปลว่า สองฝ่าย คำว่า ทวิภาคี เป็นภาษาที่เป็นทางการ มักพบเห็นในเอกสารราชการ หรือ ในแถลงการณ์ อันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือการทำข้อตกลงที่สำคัญ ของหน่วยงานขนาดใหญ่ หน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ ตัวอย่างเช่น – การเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยและจีนเรื่องการลดกำแพงภา ... Read More »

MOU ย่อมาจากอะไร MOU คืออะไร

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือ บันทึกความเข้าใจ MOU คือ เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่งๆ หน่วยงานหนึ่งๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้ โดยถ้าเป็น MO ... Read More »

advertisements
Scroll To Top