ดัชนี SETTHSI คืออะไร มีหุ้นตัวไหนบ้าง

ดัชนี SETTHSI คือดัชนีอีกตัวหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รวบรวมหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) มาไว้ในดัชนีเดียวกัน ซึ่งหุ้นยั่งยืนในที่นี้ หมายถึง หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นสำคัญนั่นเอง

หุ้นในกลุ่มดัชนี SETTHSI ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
– เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
– มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
– จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
– ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

โดยที่ดัชนี SETTHSI จะมีดัชนีเริ่มต้นเท่ากับ 1,000 และใช้วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นวันฐาน หรือวันเริ่มต้นดัชนี

หุ้นในดัชนี SETTHSI มีดังต่อไปนี้

อักษรย่อหลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ ตลาด
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) SET
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) SET
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) SET
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) SET
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) SET
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) SET
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) SET
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) SET
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) SET
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) SET
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) SET
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) SET
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) SET
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) SET
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) SET
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) SET
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) SET
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) SET
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) SET
RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SET
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SET
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SET
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) SET
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) SET
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) SET
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top