ดัชนี SETCLMV คืออะไร มีหุ้นตัวไหนบ้าง

ดัชนี SETCLMV หรือ ดัชนี SET CLMV Exposure คือดัชนีตัวใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของหุ้นที่มีรายได้มาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา (C, Cambodia) ลาว (L, Laos) เมียนมาร์ (M, Myanmar) และเวียดนาม (V, Vietnam) นั่นเอง

เงื่อนไขของหุ้นที่จะถูกนำเข้าคำนวณดัชนี SETCLMV มีดังนี้
1. เป็นหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท หรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
3. สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
4. จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
5. ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

โดยที่ดัชนีเริ่มต้นคือ 1,000 จุด ใช้วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นวันฐาน หรือวันเริ่มต้น

หุ้นในกลุ่ม SETCLMV ในปัจจุบันมีดังนี้

อักษรย่อหลักทรัพย์ ชื่อหลักทรัพย์ ตลาด
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) SET
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) SET
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) SET
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) SET
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) SET
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) SET
CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) SET
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) SET
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) SET
LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) SET
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) SET
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) SET
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) SET
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) SET
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SET
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SET
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) SET
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) SET
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) SET
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) SET
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) SET
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) SET

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top