กองทุน RMF คืออะไร มีข้อดีอย่างไร

กองทุน RMF นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Retirement Mutual Fund โดยจัดเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการเป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณอายุหรือยามแก่เฒ่า โดยทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุนทำกองทุน RMF นี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งกองทุน RMF นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มบุคคลที่มองการณ์ไกลเพื่อการออมเงินในวัยเกษียณอายุที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินต่างๆ มารองรับ

————– advertisements ————–

กองทุน RMF มีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรบ้าง?
– ผู้สนใจต้องลงทุนขั้นต่ำของเงินได้ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 5,000 บาท
– ผู้สนใจต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทุกปี และต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
– ผู้สนใจต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีต่อเนื่องกัน เว้นแต่ปีใดที่ไม่มีเงินได้เท่านั้น
– ผู้สนใจลงทุนและถือหน่วยลงทุนต้องทำจนมีอายุ 55 ปี และต้องลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับจากวันที่เริ่มซื้อหน่วยลงทุนในวันแรก

RMF

RMF เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณที่ได้รับความนิยม

ประโยชน์ของกองทุน RMF มีอะไรบ้าง?
– เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีกองทุนใดๆ มารองรับในยามเกษียณหรือแก่เฒ่าได้รับเงินสะสมสำหรับใช้จ่ายในยามชรา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีนายจ้าง
– เป็นการช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับเงินสะสม ซึ่งสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
– ช่วยให้สะสมเงินได้สะดวก เพราะการลงทุนของกองทุน RMF นั้นกำหนดให้ซื้อหน่วยลงทุนเพียงปีละอย่างน้อย 1 ครั้งเท่านั้น แถมเงินขั้นต่ำที่ใช้ในการลงทุนก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปอีกด้วย
– สามารถนำไปใช้ยกเว้นภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินได้แต่ละปี
– เมื่อถึงวันครบกำหนดที่สามารถไถ่ถอนการลงทุนแล้ว เงินที่ได้มาทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ผลตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะการลงทุนแบบนี้ไม่นับเป็นหน่วยภาษีนั่นเอง

ดังนั้น กองทุน RMF จึงจัดเป็นเครื่องมือที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระยะยาว เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้เป็นแรงจูงใจและกำหนดเงื่อนไขไว้ แต่หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ทำให้ผู้ลงทุนต้องเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีไป รวมทั้งต้องเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นย้อนหลัง 5 ปี ก็ต้องชำระคืนให้แก่ทางการอีกด้วย ฉะนั้น หากคิดจะลงทุนกับกองทุน RMF ควรศึกษาให้ดีถึงรายละเอียดต่างๆ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ทำการลงทุนกับกองทุน RMF เอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top