Letter of Credit (L/C) คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Letter of Credit หรือ LC คือ การชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางธนาคารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถเป็นหลักประกันว่าผู้ขายจะสามารถได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าลงเรือ รวมทั้งเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดย Letter of Credit จะเป็นตราสารทางการค้าที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์เป็นไปตามคำสั่งของผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าของประเทศหนึ่ง เพื่อทำการส่งไปให้แก่ผู้ขายที่ได้รับประโยชน์ในอีกประเทศหนึ่งส่งผ่านทางธนาคารผู้รับ Letter of Credit ของผู้ทำการขายตราสารนี้ โดยให้เป็นไปตามคำรับรองของธนาคารผู้เปิด Letter of Credit ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ให้แก่ผู้ขายสินค้า เมื่อผู้ขายได้นำสินค้าส่งลงเรือเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนแสดงเอกสารหลักฐานอันครบถ้วนแก่ธนาคารผู้ซื้อเอกสารและตั๋วเงินครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ใน Letter of Credit

————– advertisements ————–

Letter of Credit แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทเพิกถอนได้
ตราสารประเภทนี้มักไม่เป็นที่นิยมใช้สำหรับการค้าระหว่างกัน ซึ่งเมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้มีการออกตราสารให้ไปยังธนาคารผู้ขายเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารผู้ซื้อสามารถบอกยกเลิกตราสารนั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ฝ่ายผู้ขายหรือทางธนาคารผู้ขายยินยอม

2. ประเภทเพิกถอนไม่ได้
– Stanby L/C หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน ใช้สำหรับต่อรองสำหรับผู้รับผลประโยชน์
– Transferable L/C หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตที่โอนสิทธิได้ โดยผู้รับผลประโยชน์นั้นสามารถขอให้ทางธนาคารโอนสิทธิให้แก่ผู้รับผลประโยชน์คนที่ 2 ได้
– Revolving L/C หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตหมุนเวียน โดยเมื่อได้รับผลประโยชน์จำนวนที่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วจะมีผลใช้ต่อได้อีกจนกว่าเลตเตอร์ออกเครดิตนี้จะหมดอายุลง
– Back-to-Back L/C หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตหมุนเลนเตอร์ออฟเครดิต เป็นการนำเครดิตที่ผู้ซื้อในต่างแดนสามารถเปิดมาเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเพื่อไปสนับสนุนของเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตนี้กับทางธนาคารในการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศที่ 3 ที่ได้ทำการส่งไปให้
– Red Clause L/C หรือเลตเตอร์ออฟเครดิตให้เบิกเงินล่วงหน้าได้ ซึ่งเครดิตนี้ผู้รับผลประโยชน์จะมีสิทธิเบิกเงินล่วงหน้าได้บางส่วนหรืออาจจะทั้งหมดโดยมีการพิมพ์เงื่อนไขด้วยหมึกสีแดง ซึ่งในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนั้นต้องมีความรู้และเข้าใจอย่างละเอียดในวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทางการค้าในภายหลัง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top