Kaizen คืออะไร มีหลักการอย่างไร

เมื่อได้ยินคำว่า “Kaizen” หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่าคืออะไร เพราะไม่เคยได้ยินกันมาก่อน โดย Kaizen เป็นแนวคิดการทำงานของประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยได้นำมาปรับใช้ในการทำงานให้เหมาะสม ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Kaizen คืออะไร มีที่มาจากไหน มีประโยชน์อย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง…?

————– advertisements ————–

Kaizen คืออะไร
Kaizen (ไคเซ็น) เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลง, การปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้น Kaizen จึงเป็นแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ โดยเน้นหลักปฏิบัติสำคัญ 3 อย่างด้วยกันคือ เลิก ลด และเปลี่ยน

หรืออาจจะบอกได้ว่า แนวคิด Kaizen เป็นการลดและเลิกขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในแนวคิด Kaizen นั่นเอง

แนวคิด “Kaizen” เป็นแนวคิดที่ถือกำเนิดขึ้นจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยเป็นแนวคิดที่นิยมมากในวงการงานด้านอุตสาหกรรม เพราะช่วยในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา และทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นอีกด้วย

Kaizen

หลัก Kaizen

หลักการของแนวคิด Kaizen มีอะไรบ้าง…?
หลักการแนวคิดของ Kaizen เป็นวิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรือปรัชญาในการสร้างคุณภาพงานของเดมมิ่งที่เรียกว่า PDCA (Plan – Do – Cheek – Action) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะด้านกิจกรรม หรือการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการสำคัญด้วยกัน 7 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ค้นหาปัญหา
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้รู้สถานการณ์ของปัญหา
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
4. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยการระบุขั้นตอนการแก้ปัญหาว่าทำอะไร ทำอย่างไร และทำเมื่อไร
5. กำหนดบุคคลในการแก้ปัญหา
6. ลงมือแก้ไขปัญหา
7. ตรวจผลการแก้ปัญหา รวมทั้งดูว่ามีผลกระทบอย่างไร และกำหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหา

ดังนั้น Kaizen จึงเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นแนวคิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาทุกปัญหา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top