ISO9001 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ประโยชน์ของระบบ ISO9001

เมื่อพูดถึง ISO 9001 หลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนก็มักจะพบเห็นและได้ยินคำว่า “ได้มาตรฐาน ISO 9001” อยู่เสมอ จนหลายคนเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าและบริการนั้น แต่แท้จริงแล้ว ISO 9001 มีข้อมูลรายละเอียดมากกว่านั้นที่น้อยคนนักจะรู้ว่า ISO 9001 คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร…?

————– advertisements ————–

ISO คืออะไร
ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization เป็นองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1947 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล โดยตัวเลขที่ต่อท้าย ISO จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแนวทางและวิธีการบริหารองค์กรที่แตกต่างกันออกไป

ISO 9001

ISO 9001 คืออะไร
ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร

ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก จนกลายเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพมาตรฐานในการค้าระดับสากลอีกด้วย

Ads by AdsOptimal

หลักการบริหารงานคุณภาพของ ISO 9001 มีอะไรบ้าง…?
การบริหารงานคุณภาพของ ISO 9001 ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ 8 ประกอบ ได้แก่
– การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
– ความเป็นผู้นำ (Leadership)
– การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)
– การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
– การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)
– การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
– การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง (Factual Approach to Decision Making)
– ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (Mutually Beneficial Supplier Relationship)

ประโยชน์ของ ISO 9001
โดยมาตรฐาน ISO 9001 ไม่เพียงแต่บ่งบอกคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การทำงานภายในองค์กรเป็นระบบมากขึ้น ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายได้มากอีกด้วย นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้ในสินค้าและบริการ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วย

ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็นหลักการบริหารคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระบบคุณภาพที่มีการกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กร รวมถึงสินค้าบริการว่าผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วจริงๆ นั่นเอง

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top