HACCP คืออะไร มีหลักการและประโยชน์อย่างไร

ในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงมีการจัดตั้งองค์กร และมาตรฐานขึ้นมามากมาย เพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสม และ “HACCP” ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่หลายคนอาจจะเคยผ่านตาหรือคุ้นหูกันมาบ้าง แต่อาจจะไม่ยังไม่เข้าใจว่า HACCP คืออะไร เป็นมาตรฐานอะไร มีหลักการอะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง…?

————– advertisements ————–

HACCP คืออะไร
HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งหมายถึง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร
โดย “HACCP” เป็นมาตรฐานที่เน้นควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต และการขนส่ง จึงสามารถป้องกันอันตราย รวมทั้งสารปนเปื้อนในอาหารได้ เช่น อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทางกายภาพ และอันตรายจากการจัดเก็บไม่ถูกต้อง เป็นต้น

HACCP

ตัวอย่างใบรับรอง HACCP

หลักการของระบบ HACCP
หลักการของระบบ HACCP ประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญ 7 ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์อันตราย ในผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ จากนั้นจึงกำหนดวิธีป้องกันเพื่อแก้ปัญหา
2. การกำหนดจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิต
3. การกำหนดค่าวิกฤตเพื่อเป็นเกณฑ์ในการควบคุมอันตราย
4. การกำหนดระบบตรวจติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม หรือหารเฝ้าระวัง
5. การกำหนดการแก้ไขข้อบกพร่อง
6. การทบทวนประสิทธิภาพของระบบ HACCP
7. การจัดทำบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลในกระบวนการผลิต

ประโยชน์ของ HACCP
HACCP เป็นมาตรฐานสำคัญที่คอบควบคุมดูและความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเพราะสามารถบริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยไร้อันตราย ทั้งยังลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์เนื่องจากสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

ดังนั้น HACCP จึงเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหารที่คอยควบคุมดูแลคุณภาพทุกขั้นตอนในการผลิต เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top