GAT คืออะไร ต่างจาก PAT อย่างไร

การเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีหลายระบบด้วยกัน ทั้งยังมีการจัดสอบขึ้นมากมายจนทำให้หลายคนสับสนและสงสัยอยู่ไม่น้อย ซึ่ง GAT ก็คือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบหนึ่ง ที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่า GAT คืออะไร ทำไมต้องสอบ และเกี่ยวข้องอะไรกับ Admissions…?

————– advertisements ————–

GAT คืออะไร…?
ในปีพ.ศ. 2553 ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วยระบบกลาง (Admissions) โดยการยกเลิกรูปแบบการสอบ A-net แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นการสอบ GAT และ PAT แทน

GAT ย่อมาจาก General Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดทั่วไป ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้จัดสอบขึ้นเพื่อวัดศักยภาพการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
– ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา (50%)
– ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (50%)

GAT คืออะไร

ซึ่งข้อสอบ GAT และ PAT จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ GAT จะมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยจะเน้นความซับซ้อนมากกว่าความยาก

ในการสอบ GAT มีข้อกำหนดคือ ผู้ที่เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในชั้นม.5 – ม.6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไปแล้ว โดยจะมีการเปิดสอบ 3 ครั้ง/ปี เสียค่าสมัคร 200 บาท คะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และสามารถเก็บคะแนนสอบได้นานถึง 2 ปี

GAT และ PAT ต่างกันอย่างไร…?
ทั้ง GAT และ PAT เป็นรูปแบบการสอบข้ามหาวิทยาลัยในระบบเดียวกัน เพียงแต่แยกออกเป็นคนละส่วนเนื่องจาก GAT เป็นการทดสอบความถนัดทั่วไปที่ต้องสอบทุกคนอยู่แล้ว แต่ PAT เป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะด้านที่ต้องสอบเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในบางคณะ บางสาขาวิชาเท่านั้น

Ads by AdsOptimal

GAT เกี่ยวข้องอะไรกับ Admissions…?
GAT เป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไปที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยผลคะแนนที่ได้จากการสอบนั้นจะใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในการรับตรง และระบบกลาง (Admissions) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ดังนั้น GAT เป็นรูปแบบหนึ่งการทดสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไปที่ต้องสอบกันทุกคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งคะแนนที่ได้จะใช้ในการยื่นสมัครรับตรง และระบบกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top