Deadhead pilot คืออะไร

คำถาม…

Deadhead pilot คืออะไร?

เฉลย…

Deadhead pilot คือ นักบินที่ไม่ได้เป็นกัปตันหรือนักบินของเที่ยวบินนั้น ๆ เพียงแต่อาศัยไปด้วยเหมือนผู้โดยสารคนหนึ่ง

Deadhead pilot เป็นคำเฉพาะที่ใช้กับนักบิน ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมการบินในเที่ยวบินนั้น แต่มีสาเหตุทำให้ต้องอาศัยเที่ยวบินนั้น ๆ ไปด้วย เช่น เดินทางกลับบ้าน หรือ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังปลายทางของเที่ยวบินนั้น ๆ เช่น นักบินที่ต้องการเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพ จึงอาศัยเครื่องบินซูริก-กรุงเทพ เพื่อกลับมาด้วย เป็นต้น

ภาพภายในห้องนักบิน

ส่วนนักบินหรือกัปตันที่ทำหน้าที่ควบคุมการบิน เราจะเรียกว่า Pilot in command (PIC)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top