COD ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

COD ย่อมาจาก Chemical Oxygen Demand

COD หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับทำปฏิกิริยาเคมี (Oxidation) กับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ โดยหลังจากปฏิกิริยาเคมีจะได้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์และน้ำออกมาแทน

ค่า COD เป็นอีกค่าหนึ่งที่ใช้บ่งบอกระดับความเน่าเสียหรือความสกปรกของน้ำ นิยมใช้ในการควบคุมน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากชุมชน โดยมักจะใช้ควบคู่กับค่า BOD (Biological Oxigen Demand)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top