ประเทศไทย

รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอที่นี่!!

สารบัญ/หมวดหมู่ : รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร รหัสไปรษณีย์ไทย มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เช็ครหัสไปรษณีย์ เช็คเบื้องต้นได้อย่างไร   ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอ ที่นี่!! ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาค ... Read More »

ฤดูในประเทศไทย

ฤดูในประเทศไทย

ประเทศไทยของเราอยู่ในเขตมรสุมที่ร้อนชื้น และอยู่บริเวณใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ทำให้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้มีลักษณะอากาศที่แตกต่างไปจากพื้นที่ในส่วนอื่นๆของโลก ไม่ว่าจะซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ ————– advertisement ... Read More »

ธงชาติไทย ประวัติและความหมายของสีในธงชาติไทย

ธงชาติไทย

ธงชาติไทย (Thailand National Flag) หรือธงไตรรงค์ เป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยถูกประกาศใช้เป็นธงประจำชาติตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 แทนธงแบบเดิมที่มีรูปช้างเผือกอยู ... Read More »

รายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกอยู่จำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ... Read More »

ประเทศไทย…ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทย

ประเทศไทย

สารบัญและหมวดหมู่ เรื่องทั่วไปของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ไทย ประชากร เชื้อชาติและภาษา ศาสนาในประเทศไทย อาหารการกิน การเมืองการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การทหารและการป้องกันประเทศ กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย เศรษฐ ... Read More »

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในประเทศไทยมีกี่แห่ง อยู่ที่ไหนบ้าง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National Museum) หมายถึง สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ประเทศไทยของเรามีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งของที่มีความสำคัญ ... Read More »

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย มีอิสระ และสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ตามธรรมชาติโดยปราศจากการรบกวนของมนุษย์ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่ ... Read More »

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ พื้นที่ที่ หรือ เขตพื้นที่ที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่นั้นๆ จะได้มีโอกาสเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติไดอย่างเสรี ไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนมีโอกา ... Read More »

วนอุทยานในประเทศไทย

วนอุทยาน (Forest park) หมายถึงสถานที่ หรือ ป่าที่มีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม มีความสำคัญในระดับท้องถิ่น อยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก มีจุดเด่น มีความสวยงามตามธรรมชาติเช่น มีมีหมู่ไม้ที่งดงาม มีน้ำตก หน้าผา ภูเขา ตลอดจนมีธรรมชาติโดยรอบที่เหมาะสำหรับเพื่อ ... Read More »

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 81 แห่ง แบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกจำนวน 67 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกจำนวน 14 แห่ง แต่เมื่อรวม ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top