การเมืองการปกครองและกฏหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า… อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 2 บัญญัติไว้ว่า… ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข …พบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ ความรู้รอบตัวดีๆได้ม ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 1 บัญญัติไว้ว่า… ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ …พบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เก ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีมาแล้วกี่ฉบับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือกฏหมายสูงสุดของประเทศไทย เริ่มมีการประกาศใช้ตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี พ.ศ.2475 โดยที่พระบทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอ ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับการร่างขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร.2550 เพื่อประกาศใช้แทน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 240 และผ่านการทำประชามติโดยประชาชนทั้งประเทศ โดยมีผู้ลงประชามติเห็นด้วยร้อยละ 57.81 ก่อนที่จะนำ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top