การเมืองการปกครองและกฏหมาย

อายุความ คืออะไร ทำไมต้องมีด้วย

อายุความ คือ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ ในคดีอาญา เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา โดยมีอายุความเท่านั้นเท่านี้ หรือ ตำรวจและอัยการต้องรีบนำผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลเพราะอายุความใกล้หมดแล้ว หร ... Read More »

บาดเจ็บสาหัส ต้องมีลักษณะอย่างไร

บางคนอาจจะยังสับสนและแยกไม่ออกว่า การบาดเจ็บนั้นแบบไหนที่เรียกว่าการบาดเจ็บ แบบไหนที่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัส วันนี้เรามาดูรายละเอียดกันว่า คำว่าบาดเจ็บสาหัสนั้น ในทางกฏหมายต้องมีลักษณะอย่างไร… ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้กำหนดนิยามของคำว่าบาดเ ... Read More »

รอการลงโทษ คืออะไร เหมือนหรือต่างจากการรอลงอาญา

บางท่านอาจจะได้ยินคำว่า “รอการลงโทษ” มาบ้าง ในขณะที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร ต่างจากการรอลงอาญาอย่างไร วันนี้เรามาไขคำตอบของคำว่า รอการลงโทษ กันดีกว่า คำว่า รอการลงโทษ นั้น มีความหมายว่า จำเลยได้กระทำคว ... Read More »

รายละเอียด พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

พระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปร ... Read More »

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คืออะไร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ถูกตราขึ้นตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ โดยตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ต่างกับกฏหมายทั่วไปตรงที่ กฏหมายทั่วไป เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระ ... Read More »

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2560 โดยมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่ 29 กันยายน พุทธศักราช 2560 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรร ... Read More »

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ฉบับเต็ม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้นผู้ที่ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทุกคนต้องให้ความสนใจและศึกษาว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ วันนี้เราได้รวบรวมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 279

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 279 บัญญัติไว้ว่า… บรรดาประกาศ คําสั่ง และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะ ออกใช้บังคับต่อไปต ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 278

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 278 บัญญัติไว้ว่า… ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกําหนดดําเนินการ ให้จัดทําร่างกฎหมายที่จําเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่ง ... Read More »

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 277

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 277 บัญญัติไว้ว่า… นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในหนึ่งปีนับแต่ว ... Read More »

advertisements
Scroll To Top