หลักธรรมะ

บารมี 10 คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

บารมี 10 คือ คุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง     บารมี 10 ประกอบไปด้วยคุณธรรมหรือบารมี 10 ประการ ดังนี้ 1. ทาน คือ การให้ 2. ศีล คือ การรักษาศีลให้เป็นปกติ 3. เนกขัมมะ คือ การออกจากกาม 4. ปัญญา คือ ความรู ... Read More »

ศีล 10 ใช้สำหรับใคร มีอะไรบ้าง

ศีล 10

ศีล 10 คือศีลหรือข้อปฎิบัติสำหรับสามเณร สามเณรนั้นคือชายที่ต้องการบวชในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ได้ถือศีลอย่างเคร่งครัด 227 ข้อเหมือนพระภิกษุ โดยที่การบวชเณรนั้นชายทุกคนสามารถบวชได้ ไม่จำกัดอายุ ศีล 10 ข้อสำหรับสามเณรมีดังนี้     1. เว้นจากฆ่ ... Read More »

อินทรีย์ 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อินทรีย์ 5

อินทรีย์ 5 คือ การตั้งมั่นด้วยจิตอันอันแน่วแน่ 5 ประการ การตั้งมั่นด้วยจิตอันอันแน่วแน่ 5 ประการนี้ ได้แก่ 1. สัทธินทรีย์ คือ ความศรัทธา หมายถึง การตั้งมั่นในความเลื่อมใสต่อสิ่งที่ควรเลื่อมใส 2. วิริยินทรีย์ คือ ความเพียร หมายถึง การตั้งมั่นในความเพีย ... Read More »

หิริโอตตัปปะคืออะไร

หิริโอตัปปะ

หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป คำว่าหิริโอตัปปะ เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ หิริ หมายถึง ความละอายต่อการทำบาป ละอายต่อการทำชั่วทำเลวของตนเอง โอตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อบาป ความเกรงกลัวผลของการกระทำบาป การกระทำชั่วของตนเอง หลักธรรมะ ... Read More »

advertisements
Scroll To Top