หลักธรรมะ

พระไตรปิฎกคืออะไร มีกี่หมวด อะไรบ้าง

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ ตำราหรือคัมภีร์ที่บันทึกหรือจารึกคำสอนขององค์พระสัมมาพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยประกอบด้วยเนื้อหาใจความหลักๆ อยู่ 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ต ... Read More »

ขันธ์ 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ขันธ์ 5 เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งในศาสนาพุทธ ซึ่งหลายคนอาจเคยรู้จักและได้ยินกันมาบ้าง และถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธแต่กลับมีพุทธศาสนิกชนหลายคนเลยทีเดียวที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้ว ขันธ์ 5 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมุ่งเน้นสั่งส ... Read More »

อจินไตย คืออะไร หมายถึงอะไร อจินไตย 4 มีอะไรบ้าง

อจินไตย

อจินไตย คือ สิ่งที่ไม่ควรคิด หรือหมายถึง สิ่งที่ไม่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญปุถุชนธรรมดา อจินไตยมี 4 อย่างได้แก่ 1. พุทธวิสัย พุทธวิสัย หมายถึง วิสัยแห่งความมหัศจรรย์และความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2. ฌานวิสัย ฌานวิสัย หมา ... Read More »

วันสำคัญทางศาสนา มีวันอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

วันสำคัญทางศาสนา คือวันที่มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นในศาสนานั่นเอง ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะพระพุทธศานาอย่างเดียวก่อนนะครับ วันสำคัญทางพุทธศาสนา มีดังนี้ 1. วันมาฆบูชา วันมาฆะบูชา คือวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆบูชา ย่อมาจาก “มาฆป ... Read More »

อริยสัจ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

อริสัจ 4 คือ หลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้ค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือหลักความจริงแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวง อริยสัจ 4 ประกอบด้วย… 1. ทุกข ... Read More »

ธรรมะกับชีวิต

หิริโอตัปปะ

ธรรมะกับชีวิต เป็นสิ่งที่ดำเนินไปด้วยกันตลอดเวลา ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ถ้าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราปราศจากหลักธรรมะที่ดีแล้ว ย่อมทำให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ไม่ราบรื่น ตลอดจนไม่มีหลักยึดที่ดีที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าหลักธรรมะกับ ... Read More »

กุศลกรรมบถ 10 คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแห่งกรรมดี ทางทำดี ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ 10 ประการ       กุศลกรรมบถ 10 แบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 1. กายกรรม 3 ประการ 1. ไม่ฆ่าหรือทำลายชีวิตผู้อื่น 2. ไม่ล ... Read More »

กถาวัตถุ 10 คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

กถาวัตถุ 10 คือ เรื่องที่ควรพูด ถ้อยคำที่ควรพูด ควรสนทนากัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรื่องที่ควรพูดถึงนั้นประกอบไปด้วย 10 อย่าง ดังนี้   อัปปิจฉกถา เรื่องความมักน้อย ปรารถนาน้อย พอเพียง สันตุฏฐิกถา เรื่องความสันโดษ ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ ไ ... Read More »

กัลยาณมิตรธรรม 7 คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

กัลยาณมิตร 7 หมายถึง คุณธรรม 7 ประการสำหรับมิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตายและเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดจนเป็นมิตรที่หวังดีต่อกันด้วยความจริงใจ     กัลยาณมิตร 7 ประกอบด้วย 1. ปิโย คือ ความน่ารัก หมายถึง ... Read More »

กัลยาณธรรม คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

กัลยาณธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ดีงาม ธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติของกัลยาณชน ธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นกัลยาณชน ผู้ประพฤติกัลยาณธรรมเป็นปกตินอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณชนแล้ว ชีวิตของผู้นั้นย่อมสงบสุข ไม่มีเวรภัย ไม่มีศัตรู กัลยาณธรรมเป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นข ... Read More »

advertisements
Scroll To Top