หลักธรรมะ

ศีล 227 ข้อของพระภิกษุมีอะไรบ้าง

ศีล 227 ข้อ

ศีล 227 ข้อ คือ ข้อห้ามหรือหลักปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดขึ้น เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการถือครองเพศบรรพชิต เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์จากการบวช และการยอมรับจากประชาชนทั่วไป โดยศีล 227 ข้อนี้แบ่งออก ... Read More »

มรรค 8 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 227 ข้อ

มรรค คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ ซึ่งเป็นความจริงแท้ข้อที่ 4 ของอริยสัจ 4 ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาเผยแผ่โปรดสัตว์ มรรคนั้นมีอยู่ทั้งหมด 8 ข้อ จึงนิยมเรียกสั้นๆว่า มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ใครอยากพ้นทุกข์ทั้งปวง ให้ปฏิบั ... Read More »

วันอาสาฬหบูชา ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันอาสาฬหบูชา

สำหรับวันอาสาฬหบูชานั้นจัดเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญสำหรับเราชาวพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งชาวพุทธต่างไปร่วมทำบุญตักบาตรและรักษาศีลกันที่วัด เพื่อน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได ... Read More »

วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันเข้าพรรษา

หากเอ่ยถึงวันสำคัญทางศาสนาเรียกว่ามีอยู่ด้วยกันหลากหลายวันเลยทีเดียว โดยในแต่ละวันสำคัญนั้นล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น อย่างเช่น วันเข้าพรรษา ก็นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นวันที่พระสงฆ์ทุกรูปจ ... Read More »

อายตนะ 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อายตนะ 6

อายตนะ แปลว่า เครื่องติดต่อหรือที่เชื่อมต่อ โดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อใช้สำหรับในการติดต่อกันระหว่างสิ่งภายนอกและสิ่งภายใน โดยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกัน นั่นก็คือ อายตนะภายนอก ที่หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา 6 อย่าง ... Read More »

พระไตรปิฎกคืออะไร มีกี่หมวด อะไรบ้าง

พระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก คือ ตำราหรือคัมภีร์ที่บันทึกหรือจารึกคำสอนขององค์พระสัมมาพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมาจัดไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยประกอบด้วยเนื้อหาใจความหลักๆ อยู่ 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ พระวินัยปิฎก, พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยเป็นธรรมะที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ต ... Read More »

ขันธ์ 5 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ขันธ์ 5 เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งในศาสนาพุทธ ซึ่งหลายคนอาจเคยรู้จักและได้ยินกันมาบ้าง และถึงแม้ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธแต่กลับมีพุทธศาสนิกชนหลายคนเลยทีเดียวที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้ว ขันธ์ 5 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมุ่งเน้นสั่งส ... Read More »

อจินไตย คืออะไร หมายถึงอะไร อจินไตย 4 มีอะไรบ้าง

อจินไตย

อจินไตย คือ สิ่งที่ไม่ควรคิด หรือหมายถึง สิ่งที่ไม่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญปุถุชนธรรมดา อจินไตยมี 4 อย่างได้แก่ 1. พุทธวิสัย พุทธวิสัย หมายถึง วิสัยแห่งความมหัศจรรย์และความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2. ฌานวิสัย ฌานวิสัย หมา ... Read More »

วันสำคัญทางศาสนา มีวันอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

วันสำคัญทางศาสนา คือวันที่มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นในศาสนานั่นเอง ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะพระพุทธศานาอย่างเดียวก่อนนะครับ วันสำคัญทางพุทธศาสนา มีดังนี้ 1. วันมาฆบูชา วันมาฆะบูชา คือวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆบูชา ย่อมาจาก “มาฆป ... Read More »

อริยสัจ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

หิริโอตัปปะ

อริสัจ 4 คือ หลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้ค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมหรือหลักความจริงแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวง อริยสัจ 4 ประกอบด้วย… 1. ทุกข ... Read More »

advertisements
Scroll To Top