หลักธรรมะ

อิทธิบาท 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อิทธิบาท 4 คือ หนทางสู่ความสำเร็จ 4 ประการ การกระทำการงานใด ๆ ให้สำเร็จดั่งจุดมุ่งหมายนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการเป็นขั้นต้น ซึ่งก็คือหลัก อิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นทางแห่งความสำเร็จ ถ้าขาดซึ่งธรรมะ 4 ประการนี้แล้ว การใด ๆ ย่อมไม่ ... Read More »

สติปัฏฐาน 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง

สติปัฏฐาน 4

สติปัฏฐาน 4 คือ ข้อปฏิบัติแห่งการฝึกสติ เพื่อความรู้แจ้งในกาย เวทนา จิต และธรรม ความเข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ โดยใช้สติและความมุ่งมั่นแน่วแน่เป็นตัวนำ สติปัฏฐาน เกิดจากคำ 2 คำ คือคำว่า สติ ซึ่งแปลว่า ความระลึกรู้ ความตระหนักร ... Read More »

โพชฌงค์ 7 คืออะไร มีอะไรบ้าง

โพชฌงค์ 7

โพชฌงค์ 7 คือ ธรรมะอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ โพชฌงค์ 7 เป็นหลักธรรมะหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ ผู้ที่ปรารถณาหนทางแห่งนิพพาน ก็ชอบที่จะเดินตามเส้นทางแห่งโพชฌงค์ 7 ซึ่งประกอบไปด้วย 1. สติสัมโพชฌงค์ หรือ สติ หมายถึง ค ... Read More »

โพธิปักขิยธรรม 37 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

โพธิปักขิยธรรม

โพธิปักขิยธรรม 37 คือ ธรรมอันเป็นที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้และเกื้อหนุนแก่อริยมรรค โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง หลักธรรมะ 37 ประการ ที่เกื้อหนุนและนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยหลักธรรมะย่อย 7 หมวด ดังนี้ 1. สติปัฏฐาน 4 อันได้แก่ – กา ... Read More »

มัชฌิมาปฏิปทา คืออะไร

มัชฌิมาปฏิปทา

มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ทางที่พอดีพอควร ไม่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่ง มัชฌิมาปฏิปทา เป็นคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงตรัสสั่งสอนไว้ว่า ในการดำเนินชีวิตหรือการกระทำใด ๆ ควรยึดทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป โดยสำหรับบ ... Read More »

ศีล 227 ข้อของพระภิกษุมีอะไรบ้าง

ศีล 227 ข้อ

ศีล 227 ข้อ คือ ข้อห้ามหรือหลักปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดขึ้น เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการถือครองเพศบรรพชิต เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์จากการบวช และการยอมรับจากประชาชนทั่วไป โดยศีล 227 ข้อนี้แบ่งออก ... Read More »

มรรค 8 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ศีล 227 ข้อ

มรรค คือ หนทางสู่ความดับทุกข์ ซึ่งเป็นความจริงแท้ข้อที่ 4 ของอริยสัจ 4 ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาเผยแผ่โปรดสัตว์ มรรคนั้นมีอยู่ทั้งหมด 8 ข้อ จึงนิยมเรียกสั้นๆว่า มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า ใครอยากพ้นทุกข์ทั้งปวง ให้ปฏิบั ... Read More »

วันอาสาฬหบูชา ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันอาสาฬหบูชา

สำหรับวันอาสาฬหบูชานั้นจัดเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญสำหรับเราชาวพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งชาวพุทธต่างไปร่วมทำบุญตักบาตรและรักษาศีลกันที่วัด เพื่อน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได ... Read More »

วันเข้าพรรษา ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

วันเข้าพรรษา

หากเอ่ยถึงวันสำคัญทางศาสนาเรียกว่ามีอยู่ด้วยกันหลากหลายวันเลยทีเดียว โดยในแต่ละวันสำคัญนั้นล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น อย่างเช่น วันเข้าพรรษา ก็นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นวันที่พระสงฆ์ทุกรูปจ ... Read More »

อายตนะ 6 คืออะไร มีอะไรบ้าง

อายตนะ 6

อายตนะ แปลว่า เครื่องติดต่อหรือที่เชื่อมต่อ โดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อใช้สำหรับในการติดต่อกันระหว่างสิ่งภายนอกและสิ่งภายใน โดยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกัน นั่นก็คือ อายตนะภายนอก ที่หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเรา 6 อย่าง ... Read More »

advertisements
Scroll To Top