สมุนไพร

พิมเสน ประโยชน์และสรรพคุณของพิมเสน

พิมเสน

พิมเสน (Bomeol Camphor, Borneol) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประเทศไทยเรียกพิมเสนเกล็ด ส่วนจีนกลางเรียกเหมยเพี่ยน หรือปิงเพี่ยน เป็นต้น ซึ่งต้นพิมเสนนี้โดยปกติทั่วๆ ไปจะแบ่งพิมเสนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พิมเสนที่มาจากธรรม ... Read More »

ไพล ประโยชน์และสรรพคุณของไพล

ไพล

ไพล (Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกเหง้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกปูลอย, ปูเลย หรือว่านไฟ เป็นต้น ซึ่งต้นไพลนี้เป็นพืชที่มีกลิ่นเฉพาะตัว โดยมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเอเชีย อาทิ ไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย แล ... Read More »

ละหุ่ง ประโยชน์และสรรพคุณของละหุ่ง

ละหุ่ง

ละหุ่ง (Castor Beans, Castor Oil Plant) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะหุ่ง, ละหุ่งขาว หรือละหุ่งแดง ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียกมะโห่ง และชาวกะเหรี่ยง-กำแพงเพชรเรียก คี้เตาะ เป็นต้น ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีแหล่งก ... Read More »

สับปะรด ประโยชน์และสรรพคุณของสับปะรด

สับปะรด (Pineapple) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกเหง้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะขะนัด หรือมะนัด ส่วนภาคใต้เรียกยานัด หรือย่านนัด และภาคอีสานเรียกบักนัด ตลอดจนชาวเขมรเรียกมาเนื่อ เป็นต้น จัดเป็นพืชผลไม้ที่เราต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี จัดเ ... Read More »

พิกุล ประโยชน์และสรรพคุณของพิกุล

พิกุล

พิกุล (Bullet Wood) เป็นพืชสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกแก้ว ส่วนภาคใต้เรียกกุล เป็นต้น ซึ่งต้นพิกุลนี้เป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย, ศรีลังกา, อินเดีย, พม่า รวมทั้งหมู่เกาะอันดามัน และอินโดจีน โดยเป็นพืช ... Read More »

มะขามแขก ประโยชน์และสรรพคุณของมะขามแขก

มะขามแขก (Alexandrian senna, Alexandria senna) เป็นพืชสมุนไพรประเภทพุ่มเตี้ย ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น เป็นต้น ซึ่งมะขามแขกนี้จัดเป็นพืชที่สามารถทนความแล้งได้ดี และไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง โดยสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่อนและมีความอุด ... Read More »

มะตูม ประโยชน์และสรรพคุณของมะตูม

มะตูม

มะตูม (Bengal Quince) เป็นพืชสมุนไพรประเภทต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะปิ่น, กะทันตาเถร หรือมะตูมบ้าน ส่วนภาคใต้เรียกตูม และภาคอีกสานเรียกบักตูม เป็นต้น ซึ่งมะตูมนี้จัดเป็นผลไม้ประเภทหนึ่งที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศอินเดีย ซึ่งถื ... Read More »

มะกอก ประโยชน์และสรรพคุณของมะกอก

มะกอก

มะกอก (Wild Mango, Hog Plum) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียกกอก ส่วนจังหวัดเชียงรายเรียกกอกกุ๊ก และชาวกะเหรี่ยง-จังหวัดกาญจนบุรี เรียกไพ้ย หรือมะกอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งมะกอกนี้จัดเป็นพืชสมุนไพรที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นต ... Read More »

ยอบ้าน (ลูกยอ) ประโยชน์และสรรพคุณของยอบ้าน

ยอบ้าน

ยอบ้าน หรือ ลูกยอ (Indian Mulberry) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะตาเสือ, ตาเสือ หรือยอ เป็นต้น ต้นยอบ้านนี้จัดเป็นไม้ที่มักขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่า ซึ่งเป็นในอดีตเป็นที่นิยมปลูกกันมากภายในบ้าน สามารถเจริญเติบโตไ ... Read More »

เปราะหอมแดง ประโยชน์และสรรพคุณของเปราะหอมแดง

เปราะหอมแดง (Aromatic Ginger, Sand Ginger, Resurrection Lily) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกหัว-เหง้า ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียก ว่านตีนดิน, หอมเปราะ, ว่านหอม ส่วนภาคอีสานเรียก ตูบหมูบ ตลอดจนเชียงใหม่เรียก ว่านแผ่นดินเย็น และแม่ฮ่องสอนเรียก ... Read More »

advertisements
Scroll To Top