คำไทยน่ารู้

ต้นสายปลายเหตุ หมายถึงอะไร

ต้นสายปลายเหตุ หมายถึง สาเหตุและความเป็นมาทั้งปวงของเรื่องที่เกิดขึ้น คำว่า ต้นสายปลายเหตุ นิยมใช้เมื่อต้องการบ่งบอกถึงสาเหตุ หรือ ต้นตอ ที่แท้จริงของเรื่องนั้น ๆ เช่น ต้นตอของวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 เมื่อสืบค้นก็จะพบว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องคือการที่ ... Read More »

อันตรกิริยา คืออะไร

อันตรกิริยา คือ สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปที่มีผลต่อกันและกัน โดยอาจส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือต้านกันและกันก็ได้ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 “อันตร” หมายความว่า “ระหว่าง” ส่วนคำว่า “กิริยา” หมายถึง “การกระทำ” ดังนั้น “อันตรกิริยา” โดยคำรวม ... Read More »

ผีอำ คืออะไร

ผีอำ คือ อาการที่ปรากฏในเวลานอนเคลิ้ม (หลับไม่สนิท) จะรู้สึกอึดอัด พูดไม่ได้ ขยับไม่ได้ มีอาการเหมือนมีใครมากดทับ และทำให้อ่อนเพลีย ถ้าถามคนโบราณหรือคนที่เชื่อเรื่องผีและเรื่องไสยศาสตร์ ก็จะบอกว่าเป็นอาการที่ถูกผีกระทำ ถูกผีทับ จับกดร่างกายไว้ ทำให้ขย ... Read More »

ฉันทามติ หมายถึงอะไร

ฉันทามติ หมายถึง ความเห็นพร้อง ฉันทามติ หรือ ฉันทานุมัติ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Consensus ซึ่งหมายถึง มีความรู้สึกร่วมกัน เห็นด้วย เห็นพร้องกันอย่างเอกฉันท์ มีข้อตกลงหรือผลสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยส่วนมากแล้ว การจะเดินทางไปสู่ฉันทามติได้นั้น มั ... Read More »

อนันตริยกรรม คืออะไร

อนันตริยกรรม คือ / หมายถึง กรรมหนักที่สุด หรือ ครุกรรม อนันตริยกรรม หรือ กรรมหนัก หรือ กรรมใหญ่ ในทางพุทธศาสนานั้นประกอบไปด้วยกรรม 5 อย่างด้วยกัน ดังนี้ 1. มาตุฆาต หมายถึง การฆ่ามารดา 2. ปิตุฆาต หมายถึง การฆ่าบิดา 3. อรหันตฆาต หมายถึง การฆ่าพระอรหันต์ ... Read More »

ปิตุฆาต คืออะไร

ปิตุฆาต คือ / หมายถึง การฆ่าบิดา หรือ พ่อของตนเอง การทำปิตุฆาต หรือ การทำลายชีวิตบิดาของตนให้จบลงนั้น ถือว่าเป็น 1 ใน 5 กรรมหนัก (อนันตริยกรรม) ในทางพุทธศาสนา ซึ่งผู้กระทำจะต้องได้รับโทษในนรกขุมที่ลึกที่สุด ในระยะเวลานานจนไม่สามารถนับได้เฉกเช่นเดียวกั ... Read More »

มาตุฆาต คืออะไร

มาตุฆาต คือ/หมายถึง การฆ่ามารดา (แม่) ของตนเอง การฆ่ามารดาหรือแม่ของตนเอง หรือ การทำลายชีวิตมารดาให้แตกดับนั้น ถือว่าเป็นกรรมใหญ่ หรือ กรรมหนักที่สุด (อนันตริยกรรม) ชนิดหนึ่ง ไม่สามารถลบล้างได้ ในทางพุทธศานาถือว่าผู้ที่ได้กระทำมาตุฆาตนั้นจะต้องตกนรกลง ... Read More »

บุพกรรม คืออะไร หมายถึงอะไร

บุพกรรม คือ กรรมที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน บุพกรรม หมายถึง กรรม หรือ การกระทำของเรา ที่ทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อน (ไม่กำหนดจำนวนว่ากี่ชาติล่วงมาแล้ว) ไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดี แต่ได้มาปรากฏผลในชาตินี้ ในประเทศไทยซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่ง ... Read More »

รายละเอียดของมลรัฐโอไฮโอ (Ohio)

Ohio

ตำแหน่งของรัฐโอไฮโอ รายละเอียดของมลรัฐ Ohio มีดังนี้ ชื่อมลรัฐ : Ohio ชื่อภาษาไทย : โอไฮโอ อักษรย่อ : OH ชื่อเล่น : The Buckeye State, Birthplace of Aviation, The Heart of It All เมืองหลวง : Columbus เมืองใหญ่ที่สุด : Columbus เนื้อที่ : 116,096 ตารา ... Read More »

เกินดุลงบประมาณ หมายถึงอะไร

เกินดุลงบประมาณ หมายถึง การที่รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่ารายจ่าย คำว่า เกินดุลงบประมาณ จะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า ขาดดุลงบประมาณ เนื่องจากขาดดุลงบประมาณนั้นหมายถึงรายจ่ายสูงกว่ารายรับ ในขณะที่คำว่าเกินดุลงบประมาณนั้นหมายถึงมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ... Read More »

advertisements
Scroll To Top