คำไทยน่ารู้

พระราชดํารัส หมายถึงอะไร

พระราชดำรัส หมายถึง คำพูด เป็นราชาศัพท์ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหากใช้แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระ ... Read More »

รัฐพิธี หมายถึงอะไร

รัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นงานรัฐพิธี มีหมายกำหนดการที่กำหนดไว้เป็นประจำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเ ... Read More »

พระราชพิธี หมายถึงอะไร

พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกำหนดไว้เป็นประจำตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระราชพิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราช ... Read More »

พระราชกฤษฎีกา คืออะไร

พระราชกฤษฎีกา คือ บัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี (มีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประมว ... Read More »

พระราชกำหนด คืออะไร

พระราชกำหนด (Emergency Decree) คือ กฏหมายหรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี มีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติทุกประการ ต่างกันแต่วิธีการตรากฎหมายเท่านั้น ————– advertisements ————&# ... Read More »

พระราชบัญญัติ คืออะไร

พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ————̵ ... Read More »

พระบรมราชโองการ หมายถึงอะไร

พระบรมราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระราชา พระบรมราชโองการจะใช้เมื่อมีคำสั่งราชการจากพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ สำหรับประเทศไทยไทย พระราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ————– advertisements &# ... Read More »

เทศบัญญัติ คืออะไร หมายถึงอะไร

เทศบัญญัติ (Municipal Law) คือ กฎหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่นบัญญัติขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายเทศบาลนั่นเอง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เทศบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนั้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ.2 ... Read More »

วาตภัยคืออะไร

วาตภัย คือ ภัยจากลม หรือ พายุที่มีความรุนแรง จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้าง คำว่าวาตภัยเกิดจากคำสองคำมาผสมกัน คือคำว่าวาตที่แปลว่าลม และคำว่าภัยที่แปลว่าอันตราย วาตภัยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุไต้ฝุ่ ... Read More »

อุทกภัยหมายถึงอะไร

อุทกภัย หมายถึง ภัยจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำที่เอ่ล้นในปริมาณมาก คำว่าอุทกภัย เกิดจากการรวมตัวกันของคำสองคำคือ คำว่าอุทกที่แปลว่าน้ำ และคำว่าภัยที่แปลว่าอันตราย ————– advertisements ———— ... Read More »

advertisements
Scroll To Top