คำไทยน่ารู้

พระราชบัญญัติ คืออะไร

พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้อนุญาต โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา และเนื้อหาของพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดเนื้อหาในเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ————̵ ... Read More »

พระบรมราชโองการ หมายถึงอะไร

พระบรมราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระราชา พระบรมราชโองการจะใช้เมื่อมีคำสั่งราชการจากพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ สำหรับประเทศไทยไทย พระราชโองการ หมายถึง คำสั่งราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ————– advertisements &# ... Read More »

เทศบัญญัติ คืออะไร หมายถึงอะไร

เทศบัญญัติ (Municipal Law) คือ กฎหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่นบัญญัติขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายเทศบาลนั่นเอง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เทศบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่เทศบาลออกเพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลนั้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พศ.2 ... Read More »

วาตภัยคืออะไร

วาตภัย คือ ภัยจากลม หรือ พายุที่มีความรุนแรง จนทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้าง คำว่าวาตภัยเกิดจากคำสองคำมาผสมกัน คือคำว่าวาตที่แปลว่าลม และคำว่าภัยที่แปลว่าอันตราย วาตภัยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุไต้ฝุ่ ... Read More »

อุทกภัยหมายถึงอะไร

อุทกภัย หมายถึง ภัยจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำที่เอ่ล้นในปริมาณมาก คำว่าอุทกภัย เกิดจากการรวมตัวกันของคำสองคำคือ คำว่าอุทกที่แปลว่าน้ำ และคำว่าภัยที่แปลว่าอันตราย ————– advertisements ———— ... Read More »

อัคคีภัยคืออะไร

อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดไฟหรือเพลิงไหม้ โดยเป็นการไหม้ที่ขาดการควบคุมและเกิดการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง คำว่าอัคคีภัย เกิดจากการรวมกันของคำสองคำคือ คำว่าอัคคีที่แปลว่าไฟ และคำว่าภัย ที่แปลว่าอันตราย ————– advertisement ... Read More »

เขตอภัยทาน หมายถึงอะไร

เขตอภัยทาน หมายถึง เขตที่ปลอดจากการทำร้ายหรือทำลายชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ บางท่านให้ความหมายไว้ว่า เขตอภัยทายหมายถึง บริเวณการให้ชีวิต การให้อภัยเป็นทาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เขตของการการยกโทษ แสดงอโหสิกรรมต่อกัน ———— ... Read More »

ปฏิสังขรณ์ หมายถึงอะไร

ปฏิสังขรณ์ หมายถึง ซ่อมแซมทําให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม) ตัวอย่างการใช้ปฏิสังขรณ์ เช่น ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ทางกรรมการวัดได้กำหนดช่วงเวลาในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้ว จะเห็นว่าในบางครั้งเรานิยมใช้ ... Read More »

อสัญกรรม หมายถึงอะไร

อสัญกรรม หมายถึง ตาย หรือ เสียชีวิต โดยใช้กับใช้กับผู้ตายที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยา หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานสภา หรือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า ————– ... Read More »

สิ้นชีพิตักษัย แปลว่าอะไร

สิ้นชีพิตักษัย แปลว่า ตาย โดยใช้กับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าเท่านั้น เช่น หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ ถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2537 และ หม่อมเจ้าภูริพันธุ์ ยุคล สิ้นชีพิตักษัยแล้ว เป็นต้น …พบกับ สาระน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู ... Read More »

advertisements
Scroll To Top