BTW ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร ใช้เมื่อไหร่

BTW ย่อมาจาก By the way หมายถึง อย่างไรก็ตาม

คำว่า BTW หรือ By the way นั้น แท้จริงแล้วเป็นคำที่ไม่มีความ แต่นิยมใช้ในการเปลี่ยนเรื่องสนทนา เช่น คนสองคนกำลังคุยกันเรื่องงาน แต่แล้วจู่ๆคนหนึ่งก็ต้องการเปลี่ยนเรื่องเป็นร้านอาหารสำหรับกลางวันนี้ ก็จะใช้คำว่า By the way ในการเปลี่ยนเรื่อง เช่น BTW, where will we have lunch?

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top