APEC ย่อมาจากอะไร

APEC ย่อมาจาก ASIA-PACIFIC Economic Cooperation หรือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค

APEC ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 21 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

นอกจากประเทศสมาชิกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจแล้ว APEC ยังประกอบไปด้วยผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นสมาชิกแบบถาวรอีก 3 กลุ่ม คือ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน เวทีหารือแปซิฟิคใต้ และสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิค

ปัจจุบัน APEC มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top