AEC ย่อมาจากอะไร

AEC ย่อมาจาก Asean Economics Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศของ AEC มีดังนี้
1. ประเทศไทย
2. ประเทศลาว
3. ประเทศกัมพูชา
4. ประเทศอินโดนีเซีย
5. ประเทศพม่า
6. ประเทศสิงคโปร์
7. ประเทศฟิลิปปินส์
8. ประเทศมาเลเซีย
9. ประเทศบรูไนดารุสลาม
10. ประเทศเวียดนาม

…พบกับ เรื่องน่ารู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net คร้าบบบ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top