AEC กับ ASEAN แตกต่างกันอย่างไร

ASEAN หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (ASEAN ย่อมาจาก Association of South East Asian Nations) หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า ประชาคมอาเซียน เป้าหมายของ ASEAN แบบเข้าใจง่ายๆก็คือ เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน

ASEAN

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม Asean นี้ ก็มีหลายอย่าง กล่าวได้คือ

เพิ่มความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศในกลุ่มให้มากขึ้น เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลของประเทศต่างๆในกลุ่ม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือ วัฒนธรรม
เพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่ง มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีอำนาจต่อรองกับคู่ค้าได้มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ หรือเวทีโลก อีกทั้งสินค้าบางประเภท จะมีการส่งออก นำเข้าประเทศในกลุ่มได้อย่างเสรี รวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับประเทศในกลุ่ม ASEAN นี้เพื่อรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกได้ง่ายขึ้น

ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็คือรูปแบบก็จะคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone ที่เราเคยรู้จักกันมานานแล้วนั่นเอง

AEC

ประชาคมอาเซียนนั้น ประกอบด้วย 3 เสาหลัก หรือ 3 ประชาคมย่อยๆคือ

  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community ตัวย่อคือ APSC)
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community ตัวย่อคือ ASCC)
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community ตัวย่อคือ AEC)

AEC

จะเห็นได้ว่า ทั้ง3ประชาคมย่อยนี้นั้น จะแบ่งตามความเข้าใจง่ายๆได้ว่า การเมืองการปกครอง, สังคมวัฒนธรรม และสุดท้ายพระเอกของเราในบทความนี้ ประชาคมทางเศรษกิจและการค้า ซึ่งก็คือ AEC

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า AEC นั้นเป็น ประชาคมย่อยของ ASEAN นั่นเอง

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– เลขาธิการอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top