เลขาธิการอาเซียน มีหน้าที่อะไร รายชื่อเลขาธิการอาเซียนทั้งหมด

สารบัญ/หมวดหมู่ : เลขาธิการอาเซียน

————– advertisements ————–

เลขาธิการอาเซียนคือใคร
เลขาธิการอาเซียน (Secretary General of The ASEAN) ชื่อเต็มของตำแหน่งคือ เลขาธิการใหญ่แห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

หน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน
มีหน้าที่กำกับดูแลงานของอาเซียนในภาพรวม อำนวยความสะดวก ดูแลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียน จัดทำและเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานและข้อคิดเห็นของอาเซียน เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจาตามแนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ และตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้แทน (representative) ของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงหน้าที่อื่นที่ได้กำหนดไว้ในกฏบัตรอาเซียน

หลักการคัดเลือกเลขาธิการอาเซียน
เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้สมัครใช้หลักการเวียนตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก เช่น ในวาระปัจจุบัน ประเทศเวียดนามมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ส่วนรอบต่อไปคือปี พ.ศ.2561 ประเทศบรูไนจะได้รับสิทธิในการเสนอชื่อผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน เป็นต้น

Ads by AdsOptimal

วาระการดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการอาเซียนมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยจะสามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 สมัยเท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุได้ (Non-renewable Term) ในรอบปัจจุบัน เลขาธิการอาเซียนมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน
เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนาม ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 และจะสิ้นสุดวาระใรวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยนายนายเล เลือง มินห์ เข้าดำรงตำแหน่งเขาธิการอาเซียนต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนคนก่อนจากประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งระว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555

เลขาธิการอาเซียน

นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน

รายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1. H.R. Dharsono
จากประเทศ – อินโดนีเซีย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2519
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

2. Umarjadi Notowijono
จากประเทศ – อินโดนีเซีย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521

3. Datuk Alibin Abdullah
จากประเทศ – มาเลเซีย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2523

4. Narciso G. Reyes
จากประเทศ – ฟิลิปปินส์
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525

5. Chan Kai Yau
จากประเทศ – สิงคโปร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

6. Phan Wannamethee
จากประเทศ – ไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529

7. Roderic Yong
จากประเทศ – บรูไน
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

8. Rusli Noor
จากประเทศ – อินโดนีเซีย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 1 มกราคม พ.ศ. 2536

9. Dato Ajit Singh
จากประเทศ – มาเลเซีย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 1 มกราคม พ.ศ. 2536
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540

10. Rodolfo C. Severino Jr.
จากประเทศ – ฟิลิปปินส์
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 1 มกราคม พ.ศ. 2541
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545

11. Ong Keng Yong
จากประเทศ – สิงคโปร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 1 มกราคม พ.ศ. 2546
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

12. Surin Pitsuwan
จากประเทศ – ไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 1 มกราคม พ.ศ. 2551
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

13. Le Luong Minh
จากประเทศ – เวียดนาม
เริ่มดำรงตำแหน่ง – 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง – 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

เกร็ดความรู้อาเซียน

– อาเซียนคืออะไร
– ประวัติอาเซียน
– อาเซียน 10 ประเทศ
– สัญลักษณ์อาเซียน
– ธงอาเซียน
– คำขวัญอาเซียน
– 3 เสาหลักอาเซียน
– ภาษาอาเซียน
– เพลงอาเซียน
– ประชากรอาเซียน
– สกุลเงินอาเซียน
– เมืองหลวงอาเซียน
– สัตว์ประจำชาติอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– อาเซียน+3

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top