โพธิปักขิยธรรม 37 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

โพธิปักขิยธรรม 37 คือ ธรรมอันเป็นที่เกื้อกูลแก่การตรัสรู้และเกื้อหนุนแก่อริยมรรค

โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง หลักธรรมะ 37 ประการ ที่เกื้อหนุนและนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด ซึ่งประกอบไปด้วยหลักธรรมะย่อย 7 หมวด ดังนี้
1. สติปัฏฐาน 4 อันได้แก่
กายานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณากาย
เวทนานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา
จิตตานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต
ธรรมานุปัสสนา หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรม

2. สัมมัปปธาน 4 อันได้แก่
สังวรปธาน หมายถึง การเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในตน
ปหานปธาน หมายถึง การเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
ภาวนาปธาน หมายถึง การเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตน
อนุรักขปธาน หมายถึง การเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไป

3. อิทธิบาท 4 อันได้แก่
ฉันทะ หมายถึง ความชอบใจทำ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
วิริยะ หมายถึง ความแข็งใจทำ เพียรหมั่นประกอบในสิ่งนั้น
จิตตะ หมายถึง ความตั้งใจทำ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่ทอดทิ้งธุระ
วิมังสา หมายถึง ความเข้าใจทำ การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้น

4. อินทรีย์ 5 อันได้แก่
ศรัทธา หมายถึง ให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่ทำ
วิริยะ หมายถึง ให้เกิดความเพียรในสิ่งที่ทำ
สติ หมายถึง ให้เกิดความระลึกได้ในสิ่งที่ทำ
สมาธิ หมายถึง ให้เกิดความตั้งมั่นในสิ่งที่ทำ
ปัญญา หมายถึง ให้เกิดความรอบรู้ในสิ่งที่ทำ

5. พละ 5 อันได้แก่
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ทำ
วิริยะ หมายถึง ความเพียรในสิ่งที่ทำ
สติ หมายถึง ความระลึกได้ในสิ่งที่ทำ
สมาธิ หมายถึง ความตั้งมั่นในสิ่งที่ทำ
ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ในสิ่งที่ทำ

6. โพชฌงค์ 7 อันได้แก่
สติ หมายถึง มีความระลึกได้
ธัมมวิจยะ หมายถึง มีความพิจารณาในธรรม
วิริยะ หมายถึง มีความเพียร
ปีติ หมายถึง มีความอิ่มใจ
ปัสสัทธิ หมายถึง มีความสงบสบายใจ
สมาธิ หมายถึง มีความตั้งมั่น
อุเบกขา หมายถึง มีความวางเฉย

7. มรรค 8 อันได้แก่
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ใช้เพื่อเห็นชอบ คือ เห็นอริยสัจ (มีความเห็นชอบ)
สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ใช้เพื่อดำริชอบ คือ ดำริละเว้นในอกุศลวิตก (มีดำริชอบ)
สัมมาวาจา หมายถึง ใช้เพื่อเจรจาชอบ คือ เว้นจากวจีทุจริต (มีวาจาชอบ)
สัมมากัมมันตะ หมายถึง ใช้เพื่อทำการงานชอบ คือเว้นจากกายทุจริต (มีปฏิบัติชอบ)
สัมมาอาชีวะ หมายถึง ใช้เพื่อทำอาชีพชอบ คือ เว้นจาก การเลี้ยงชีพในทางที่ผิด (เลี้ยงชีพชอบ)
สัมมาวายามะ หมายถึง ใช้เพื่อเพียรชอบ คือ สัมมัปปธาน (มีความเพียรชอบ)
สัมมาสติ หมายถึง ใช้เพื่อระลึกชอบ คือ ระลึกในสติปัฏฐาน 4 (มีสติชอบ)
สัมมาสมาธิ หมายถึง ใช้เพื่อตั้งใจมั่นชอบ คือ เจริญฌานทั้ง 4 (มีสมาธิชอบ)

โพธิปักขิยธรรม 37 นี้ คือหนทางแห่งการปลดเปลื้องทุกข์อย่างถาวร เป็นเส้นทางอันประเสริฐ เป็นหนทางแห่งอริยะ นั่นคือ ผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมะนี้อย่างเคร่งครัดและมีความเพียร ย่อมสามารถเข้าถึงความจริงอันสูงสุด หรือหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างยั่งยืน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top