แม่น้ำในประเทศไทย มีกี่สาย มีแม่น้ำอะไรบ้าง

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เหตุผลของความอุดมสมบูรณ์นี้คือประเทศไทยของเรามีแม่น้ำลำคลองกระจายอยู่ทั่วไปประเทศ แม่น้ำในประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาสูงในภูมิภาคต่างๆ ก่อนจะไหลลงมาก่อเกิดเป็นแม่น้ำที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม และเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น

แม่น้ำในประเทศไทย ที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญมีทั้งหมด 43 แห่ง หรือ 43 ลำน้ำ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของไทย โดยรายชื่อแม่น้ำในประเทศไทยเรียงตามตัวอักษรมีดังนี้
1. แม่น้ำกก
2. แม่น้ำกระบุรี
3. แม่น้ำโกลก
4. แม่น้ำโขง
5. แม่น้ำแคว
6. แม่น้ำเจ้าพระยา
7. แม่น้ำชี
8. แม่น้ำตรัง
9. แม่น้ำตาปี
10. แม่น้ำท่าจีน
11. แม่น้ำนครนายก
12. แม่น้ำน่าน
13. แม่น้ำน้อย
14. แม่น้ำบางขาม
15. แม่น้ำบางตะบูน
16. แม่น้ำบางปะกง
17. แม่น้ำปัตตานี
18. แม่น้ำปาย
19. แม่น้ำป่าสัก
20. แม่น้ำปิง
21. แม่น้ำปราจีนบุรี
22. แม่น้ำปราณบุรี
23. แม่น้ำเพชรบุรี
24. แม่น้ำภาชี
25. แม่น้ำเมย
26. แม่น้ำแม่กลอง
27. แม่น้ำมูล
28. แม่น้ำคีรีรัฐ
29. แม่น้ำยม
30. แม่น้ำยวม
31. แม่น้ำรวก
32. แม่น้ำลี้
33. แม่น้ำลพบุรี
34. แม่น้ำลำเชียงไกร
35. แม่น้ำลัดเกร็ด
36. แม่น้ำเลย
37. แม่น้ำวัง
38. แม่น้ำสะแกกรัง
39. แม่น้ำสาละวิน
40. แม่น้ำสาย
41. แม่น้ำสายบุรี
42. แม่น้ำเหือง
43. แม่น้ำอิง

แม่น้ำในประเทศไทยที่เป็นสายเล็กๆหรือเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำสายหลักยังมีอีกมาก ทางเราจะนำมานำเสนอเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปครับ ^ ^

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top