รายชื่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN Secretary-General) เป็นตำแหน่งของหัวหน้าสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 เสาหลักของสหประชาชาติ (United Nations) โดยตามกฎบัตรสหประชาชาติ การแต่งตั้งเลขาธิการสหประชาชาติจะต้องได้รับฉันทามติจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะเป็นฝ่ายเสนอตัวบุคคลที่มารับตำแหน่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสูงสุดในองค์การสหประชาชาติ

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไปได้ตามความเห็นชอบของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเลขาธิการองค์การสหประชาชาติมาแล้วทั้งหมด 9 คน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายทรีฟ ลี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Trygve Lie
วันเข้ารับตำแหน่ง : 2 กุมภาพันธ์ 1946
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 10 พฤศจิกายน 1952
สัญชาติ : นอร์เวย์
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ลาออก

2. นายด๊าก ฮัมมาร์เฮิลด์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Dag Hammarskold
วันเข้ารับตำแหน่ง : 10 เมษายน 1953
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 18 กันยายน 1961
สัญชาติ : สวีเดน
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งในอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ประเทศแซมเบีย

3. นายอู ถั่น
ชื่อภาษาอังกฤษ : U Thant
วันเข้ารับตำแหน่ง : 30 พฤศจิกายน 1961
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 31 ธันวาคม 1971
สัญชาติ : พม่า
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ครบวาระและสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่ง หลังครบวาระที่สอง

4. นายเคิร์ท วัลไฮม์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Kurt Waldheim
วันเข้ารับตำแหน่ง : 1 มกราคม 1972
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 31 ธันวาคม 1981
สัญชาติ : ออสเตรีย
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ครบวาระ และจีนใช้สิทธิ์ยับยั้งการดำรงตำแหน่งสมัยที่สาม

5. นายฮาเวียร์ เปเรซ เดอเควลยา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Javier Perez de Cuellar
วันเข้ารับตำแหน่ง : 1 มกราคม 1982
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 31 ธันวาคม 1991
สัญชาติ : เปรู
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ครบวาระ และปฏิเสธที่จะดำรงตำแหน่งต่อเป็นวาระที่สาม

6. นายบูทรอส บูทรอส-กาลี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Boutros Boutros-Ghali
วันเข้ารับตำแหน่ง : 1 มกราคม 1992
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 31 ธันวาคม 1996
สัญชาติ : อียิปต์
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ครบวาระ และสหรัฐอเมริกาใช้สิทธิ์ยับยั้งการดำรงตำแหน่งสมัยที่สอง

7. นายโคฟี อันนัน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Kofi Annan
วันเข้ารับตำแหน่ง : 1 มกราคม 1997
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 31 ธันวาคม 2006
สัญชาติ : กานา
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ครบวาระ

8. นายบัน คี มูน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Ki-moon
วันเข้ารับตำแหน่ง : 1 มกราคม 2007
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : 31 ธันวาคม 2016
สัญชาติ : เกาหลีใต้
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : ครบวาระ

9. นายอังตอนีโอ กูแตรึช
ชื่อภาษาอังกฤษ : Antonio Guterres
วันเข้ารับตำแหน่ง : 1 มกราคม 2017
วันที่พ้นจากตำแหน่ง : ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
สัญชาติ : โปรตุเกส
สาเหตุที่พ้นจากตำแหน่ง : –

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top