เขตอภัยทาน หมายถึงอะไร

เขตอภัยทาน หมายถึง เขตที่ปลอดจากการทำร้ายหรือทำลายชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ บางท่านให้ความหมายไว้ว่า เขตอภัยทายหมายถึง บริเวณการให้ชีวิต การให้อภัยเป็นทาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เขตของการการยกโทษ แสดงอโหสิกรรมต่อกัน

————– advertisements ————–

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่าอภัยทานไว้ว่า หมายถึง น. การให้ความไม่มีภัย เช่น ให้อภัยทาน. ว. ที่ให้ความไม่มีภัย เช่น เขตอภัยทาน.

โดยปกติแล้วในประเทศไทยนิยมประกาศให้ศาสนสถานเช่น วัด โบสถ์ หรือสุเหร่าเป็นเขตอภัยทาน เขตที่ปราศจากการทำร้ายกัน บางคนนำสัตว์ที่ถูกทำร้ายหรือสัตว์เร่ร่อนเข้ามาปล่อยเพื่อที่อย่างน้อยจะไม่มีใครทำร้ายพวกมัน และให้พวกมันได้มีที่อยู่ที่กินจนตลอดอายุขัย

ในต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา เขาได้กำหนดพื้นที่ขนาดใหญ่เอาไว้เป็นเขตอภัยทานที่สัตว์ประเภทต่างๆสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุขตามธรรมชาติ มีคนดูแลทั้งเรื่องอาหารและการรักษาโรคต่างๆ ไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนสัตวืได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top