อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

อำเภอกงไกรลาศ เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดและอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมตอนล่าง ไม่มีภูเขา มีแม่น้ำยมไหลผ่านเป็นสายหลักของอำเภอ แม่น้ำยมที่ไหลผ่านบริเวณอำเภอกงไกรลาศมีความคดเคี้ยว จึงทำให้บริเวณนี้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากบ่อยครั้ง บริเวณตอนใต้ของอำเภอ คือ ตำบลหนองตูม มีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 1 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติหนองตูม

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคีรีมาศและอำเภอเมืองสุโขทัย

การแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอกงไกรลาศแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ตำบลกง
2. ตำบลบ้านกร่าง
3. ตำบลไกรนอก
4. ตำบลไกรกลาง
5. ตำบลไกรใน
6. ตำบลดงเดือย
7. ตำบลป่าแฝก
8. ตำบลกกแรต
9. ตำบลท่าฉนวน
10. ตำบลหนองตูม
11. ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม

การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอกงไกรลาศประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม

  • พื้นที่ : 502.382 ตารางกิโลเมตร
  • ประชากร : 63,307 คน
  • ที่ว่าการอำเภอ : ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top